Helsinki Marketing Oy Ltd:n ylimääräinen yhtiökokous

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010882
More recent handlings
Case 4. / 122 §

Helsinki Marketing Oy Ltd:n ylimääräinen yhtiökokous

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsinki Marketing Oy Ltd:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2018 klo 12.00 hyväksymään hallituksen esityksen yhtiön tapahtumatuotantoliiketoiminnan siirtämisestä liikkeenluovutuksena Helsinki-viikon säätiö sr:lle.

Käsittely

Esteelliset: Atte Malmström

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsinki Marketing Oy Ltd

Helsinki Marketing Oy Ltd (entinen Helsingin Markkinointi Oy) on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin ja Helsingin seudun markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa.

Taustaa

Tapahtumat ovat keskeinen osa Helsingin kulttuuri- ja elinkeinopolitiikkaa. Ne vahvistavat Helsingin paikallisidentiteettiä ja kaupungin vetovoimaa. Helsingin uudessa strategiassa korostetaan tapahtumien merkitystä kaupungin myönteiselle kehitykselle.

Nykyisellään tapahtumia tuotetaan kaupunkikonsernin monissa eri organisaatioissa Helsinki-viikon säätiössä, Helsinki Marketing Oy Ltd:ssä, Tukkutorilla, Helsingin Leijona Oy:ssä sekä kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Lisäksi kaupunginkansliassa tuotetaan esimerkiksi suuriin tapahtumiin liittyvää tietoa, neuvontaa ja viranomaiskoordinointia.

Pormestari päätti 4.10.2017, 74 § kehottaa kaupunginkansliaa ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaa yhteistyössä Helsinki-viikon säätiö sr:n ja Helsingin Markkinointi Oy:n sekä tarvittavien muiden toimialojen ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden kanssa laatimaan selvityksen toimintamallista, jossa ensisijaisesti Helsinki-viikon säätiö sr ja toissijaisesti muu kaupunkikonserniin kuuluva yhteisö tai säätiö toimisi kaupungin merkittävien tapahtumien tuotannosta vastaavana osaamiskeskittymänä.

Selvitystyö tapahtumien tuotannon keskittämisestä

Kaupungin tapahtumatuotannon vahvistamista ja uudistamista selvitettiin pormestarin päätöksen mukaisesti laajapohjaisella selvitystyöllä, jonka ohjausryhmässä oli edustus kaupunginkansliasta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta, Helsinki-viikon säätiöstä sekä Helsinki Marketing Oy Ltd:stä. Selvitystyön tukena käytettiin ulkopuolista konsulttia, jonka laatima raportti on oheismateriaalina.

Tapahtumatuotannon organisointia koskevan raportin tavoitteena oli arvioida mahdollisuuksia hajallaan olevan suurtapahtumien tuottamisen ammattimaistamiseen ja kaupungin strategian mukaiseen kehittämiseen siten, että toimintaa keskitetään uudelleen organisoitavaan Helsinki-viikon säätiöön.

Toisena tavoitteena oli suurtapahtumien tuotannon tehostaminen luomalla synergiaetuja esimerkiksi yhteisessä hankintojen kilpailutuksessa, markkinoinnissa, viestinnässä, ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa sekä henkilöstön työajan ja potentiaalin paremmassa hyödyntämisessä.

Tehdyn selvityksen piiriin kuuluivat seuraavat tapahtumat: Helsingin juhlaviikot, Helsinki-päivä, Lux Helsinki, Tuomaan markkinat, Silakkamarkkinat, Helsingin uusivuosi, Kiinalainen uusivuosi, Helsinki-päivät Pietarissa, Mini Tattoo, Musica nova Helsinki, Kansallinen Veteraanipäivä ja Pormestarin itsenäisyysjuhla neljäsluokkalaisille.

Selvityksen mukaan säätiömuoto sopisi keskitetylle toiminnalle hyvin. Se mahdollistaa erilaisten rahoitusmuotojen hankinnan, on pitkäjänteinen, riittävän itsenäinen ja joustava organisaatiomalli. Säätiön tapahtumista suuri osa tulisi olemaan ilmaistapahtumia, jotka eivät sovellu ansaintalogiikkaa edellyttävään yhtiömuotoiseen toimintaan. Ns. tapahtumasäätiö olisi selvityksen mukaan tarkoituksenmukaista muodostaa laajentamalla kaupunkikonserniin kuuluvan Helsinki-viikon säätiön toimialaa ja toimintaa.

Selvityksessä lähdetään siitä, että Helsinki Marketing Oy Ltd:stä siirtyy tapahtumasäätiölle yhtiön tapahtumatuotantotoimintaan liittyvä toiminta. Tällä hetkellä tapahtumatuotantoon liittyvää työtä yhtiössä tekee neljä työntekijää. Uudistuksen toteutuessa säätiöön siirtyvä henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Muiden tapahtumatuotantojen osalta kyse on siirtyvistä sopimuksista ja mahdollisista muista omaisuuseristä sekä kaupungin avustus- ja muista määrärahoista.

Uudistus on tarkoituksenmukaista toteuttaa siten, että tapahtumasäätiön toiminta alkaa vuoden 2019 alussa. Tapahtumat siirtyisivät säätiöön, kun Helsinki-viikon säätiön säännöt on muutettu vastaamaan suunniteltua uutta tilannetta. Siirron yhteydessä on tärkeää turvata tämän vuoden ja ensi vuoden tapahtumien järjestäminen siten, ettei tuotanto häiriinny muutoksista.

Osana selvitystyötä tapahtumasäätiön sääntöluonnos on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa. PRH antoi hyväksyvän ennakkotarkastuspäätöksen 13.3.2018.

Ylimääräinen yhtiökokous

Helsinki Marketing Oy Ltd:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Kyseessä oleva liikkeenluovutus on markkinointiyhtiön kannalta merkittävä ja epätavallinen asia. Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 25.10.2018 kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle käsittelemään tapahtumatuotantoliiketoiminnan siirtämistä ja esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tapahtumatuotantoon liittyvä liiketoiminta siirretään Helsinki-viikon säätiö sr:lle.

Liikkeenluovutukseen sisältyy neljän työntekijän siirtyminen Helsinki-viikon säätiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Siltä osin kuin siirtyvällä henkilöstöllä mahdollisesti on pitkäaikaiseen kaupunkikonsernissa työskentelyyn perustuva lisäeläketurva, Helsinki Marketing Oy Ltd, Helsinki-viikon säätiö ja Helsingin kaupunki neuvottelevat turvan jatkumisen järjestämisestä tai lisäeläke-etuuden korvaamisesta.

Lopuksi

Kaupunginvaltuuston 11.4.2018, § 77 hyväksymän ja 17.4.2018 voi-maan tulleen hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kaupunginhallitus antoi 29.10.2018 puoltavan lausunnon Helsinki-viikon säätiö sr:n sääntöjen muuttamiseksi niin, että säätiö voi jatkossa toimia kaupunkikonsernin tapahtumatuotantojen keskittymänä. Tapahtumatuotantojen keskittäminen ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n yhtiökokouksessa päätettävä liikkeenluovutus otetaan toteutuessaan huomioon kaupungin vuoden 2019 talousarvion valmistelussa.

Close

This decision was published on 27.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi