Toimivallan siirtäminen, kaupunginhallituksen käyttövarojen käyttö pormestarille

HEL 2018-011082
More recent handlings
Case 10. / 240 §

Toimivaltarajan asettaminen pormestarille kaupunginhallituksen käyttöön varattujen määrärahojen käyttämisessä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että pormestari voi päättää kaupunginhallituksen käyttöön varattujen määrärahojen käyttämisestä 500 000 euroon asti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hallintosäännön 9 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, pormestari päättää kaupunginhallituksen käyttöön varattujen määrärahojen käyttämisestä kaupunginhallituksen päättämissä rajoissa.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 18 kohdassa on määritelty kansliapäällikön toimivalta päättää talousarviossa kaupunginhallituksen käyttöön annetun määrärahan käytöstä 500 000 euroon asti. Ottaen huomioon, että pormestari kuntalain 38 §:n 3 momentin ja hallintosäännön 3 luvun 1 §:n mukaisesti johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa, on perusteltua, että pormestarille määritellään kansliapäällikön toimivaltaa vastaava raja.

Kaupunginhallituksen käyttövarat on pääosin tarkoitettu vuoden aikana tapahtuviin yllättäviin ja ennakoimattomiin kaupungin kansainväliseen näkyvyyteen ja suurtapahtumiin sekä kaupungin ja valtion yhteistyöhön liittyviin kertaluonteisiin menoihin, jotka eivät kuulu yksittäisen toimialan tai kanslian tavanomaiseen toimintaan. Käyttövaroissa varaudutaan lisäksi vuosittain mm. pääkaupunkiseudun ja seudun yhteistyöhön liittyviin hankkeisiin sekä kaupungin turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamishankkeisiin. Käyttövaroihin voidaan poikkeustapauksissa varata nk. erillismääräraha laajojen käynnistyvien hankekokonaisuuksien rahoittamiseen niiden alkuvaiheessa.

Close

This decision was published on 16.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi