Naulakallion kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran täyttäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-011246
More recent handlings
§ 44

Naulakallion kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran täyttäminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Naulakallion kouluun sijoitettuun erityiskoulun rehtorin virkaan (nro 0073) toistaiseksi kasvatustieteen maisteri Ulla Korhosen. Virantoimitus alkaa 1.1.2019. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava neljän (4) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Naulakallion kouluun sijoitettu erityiskoulun rehtorin virka on tullut avoimeksi 1.10.2018. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 14.9.2018. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 16.9.2018. Rehtorin tehtäviin kuuluvat myös Lemmilän koulun rehtorin tehtävät.

Naulakallion koulu on erityiskoulu helsinkiläisille oppilaille, jotka käyvät koulua lastensuojelun tukemana. Koulussa annetaan erityisopetusta yleisopetuksen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaita koulussa on noin 50. Lemmilän koulu on erityiskoulu erityisoppilaille, jotka on sijoitettu asumaan Lemmilän erityislastenkotiin. Koulu sijaitsee Hyvinkäällä Ridasjärven kylässä. Oppilaita koulussa on noin 12.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta ja kokemusta erityisopetuksesta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtorin keskeisinä tehtävinä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, koulun henkilöstöjohtamisesta, koulun taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, koulun toiminnan kehittämisestä sekä koulun sisäisestä ja huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Virkaan jätti 1.10.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa kuusi hakijaa. Haastatteluun 25.10.2018 kutsuttiin hakemusten perusteella seuraavat kolme ansioituneinta hakijaa: ********** Haastatteluihin osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** Naulakallion koulun ja Lemmilän koulun johtokunnan puheenjohtaja ********** sekä henkilöstösuunnittelija **********

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa johtamisosaamisen sekä pedagogisten johtamis- ja kehittämisnäkemysten perusteella muiden hakijoiden edelle nousivat Ulla Korhonen ja ********** Heidät kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy. Henkilöarvioinnin jälkeen heidät kutsuttiin toiseen haastatteluun 9.11.2018. Haastatteluun osallistuivat **********

Hakija Ulla Korhonen **********

Hakija **********

**********

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

**********

Henkilöarvioinnin ja haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että Ulla Korhosella on parhaat edellytykset Naulakallion kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus apulaisrehtorina ja opettajana erityiskoulusta, jossa hän on ollut mukana aktiivisesti koulun monipuolisessa kehittämisessä.

Naulakallion ja Lemmilän koulujen johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 15.6.2018 tekemän delegointipäätöksen (§46) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 15.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Virve Kemppi, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 310 86293

virve.kemppi@hel.fi

Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 23148

kimmo.mustonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja