Osallistuminen EU:n 6Aika strategian rahoitushakuun hankkeella: Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet, Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2018-011277
More recent handlings
§ 24

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle ”6Aika: Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY”

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 608 000 euroa vuodelle 2020 hankkeen ”6Aika: Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY” (projektinumero 109800100419) kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 467 000 euroa. Määrärahassa on varauduttu partnereille välitettäviin EU-tukiosuuksiin.

Päätöksen perustelut

6Aika: Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY -hankkeen tavoitteena on kehittää vähähiilisiä, resurssi- ja energiatehokkaita maailmanluokan yritysalueita sekä työmaita. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut toimii hankkeessa hallinnoijana sekä kaupungin edustajana ja vastuutahona. Hankkeelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain. Hanke on käynnistynyt 2019 ja jatkuu vuoteen 2021.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt ”6Aika: Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY” -hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 20.11.2018 § 236 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 4.4.2019 hankekoodilla A74773.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2020 ovat 265 000 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu välittämään hankekumppaneiden tukiosuuksia, joita on arviolta 343 000 euroa. Tukia määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 467 000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 170 776 euroa, jolle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 784 420 euroa. Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 355 400 euroa, josta EU:n ja valtion tuki on yhteensä enintään 238 118 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 109800100419 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen hallinnoijalle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 25.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö