Hallintosäännön muuttaminen valtuuston toiminnan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan ja kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan toimivallan osalta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-011482
More recent handlings
Case 5. / 5 §

Hallintosäännön muuttaminen valtuuston toiminnan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan ja kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan toimivallan osalta

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti siten, että

 • hallintosääntö tulee 29 luvun 5 §:n 1 momenttia koskevan muutoksen osalta voimaan 1.6.2019
 • muiden muutosten osalta hallintosääntö tulee voimaan 1.2.2019.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2019 alussa valittavan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi päättyy hallintosäännön muutoksen seurauksena hallintosäännön tullessa voimaan 29 luvun 5 §:n 1 momentin osalta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hallintosääntöön esitettävät muutokset

Hallintosääntöön esitetään kahta muutosta liittyen valtuuston toimintaan. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikausi ehdotetaan alkavan tammikuun sijasta kunkin vuoden kesäkuusta. Samalla selkeytettäisiin valtuuston puheenjohtajuuden luovuttamisesta kesken kokouksen koskevaa määräystä.

Hallintosääntöön esitetään samalla lisättäväksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan erityistä toimivaltaa koskeva määräys sekä lainsäädännön muuttumisesta johtuva täsmennys kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan toimivaltaan. Lisäksi ehdotetaan, että hallintosäännöstä korjataan useampi havaittu kirjoitusvirhe tai sen luonteinen puute.

Hallintosäännön muutokset on kuvattu liitteessä 2. Ehdotetut muutokset on käsitelty sääntötyöryhmässä.

Valtuuston puheenjohtajiston toimikausi

Hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momenttia esitetään muutettavaksi 1.6.2019 alkaen siten, että kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan vuoden mittaiseksi toimikaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Samalla hallintosääntöön lisättäisiin maininta puheenjohtajiston toimikauden pituudesta.

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kuntalain mukaan valtuuston toimikausi alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta. Puheenjohtajiston toimikausi poikkeaa valtuuston toimikauden lisäksi myös kaupunginhallituksen kesäkuussa alkavasta toimikaudesta.

Valtuuston puheenjohtajan toimikausi katkeaa nykyään valtuuston toimikauden päättyessä siten, että valtuuston puheenjohtaja valitaan valtuuston toimikauden alussa ja lopussa käytännössä puolen vuoden kaudeksi. Kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien toimikausien eroaminen toisistaan saattaa aiheuttaa käytännön ongelmia myös kaupunginhallituksen asettamisen yhteydessä.

Muutosten voimaantulo on tarkoitus ajoittaa siten, että valtuuston puheenjohtajat valitaan vuoden 2019 alussa, jonka jälkeen puheenjohtajisto valitaan uudelleen kesäkuun ensimmäisessä kokouksessa vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Tammikuussa valittavan valtuuston puheenjohtajiston toimikausi jatkuu kuitenkin käytännössä uuden puheenjohtajiston valintaan saakka.

Puheenjohtajuuden luovuttaminen kokouksessa

Hallintosäännön 29 luvun 6 §:n 2 momentin määräystä valtuuston puheenjohtajuuden luovuttamisesta kesken kokouksen selkeytettäisiin siten, että puheenjohto luovutettaisiin aina puheenjohtajan tai ensimmäisen varapuheenjohtajan määrittelemäksi ajaksi. Puheenjohtaja tai ensimmäinen varapuheenjohtaja voisi näin ollen ottaa puheenjohdon takaisin riippumatta asian käsittelyn vaiheesta. Kyseessä on nykyistä menettelyä selkeyttävä teknisluonteinen muutos.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan erityinen toimivalta

Hallintosäännössä ei ole kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osalta määrätty siitä, mikä taho päättää toimintayksiköiden kuten kirjastojen aukioloajoista. Tilanteen selventämiseksi toimivallasta aukioloaikojen suhteen esitetään määrättävän hallintosäännössä siten, että hallintosääntöön lisätään uusi 17 luvun 5 §.

Toimivalta toimintayksiköiden aukioloajoista päättämiseen kuuluisi uuden 17 luvun 5 §:n mukaan toimialajohtajalle, jonka toimivaltaan muutoinkin kuuluu antaa toimialan vastuuhenkilöille menettelytapaohjeita ja määräyksiä. Päätöksenteon joustavuuden turvaamiseksi toimialajohtajalla olisi kohdan mukaan oikeus delegoida toimivalta.

Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan toimivalta

Voimassaolevan hallintosäännön 16 luvun 8 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtaja on toimivaltainen päättämään erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun asetuksen mukaisen suostumuksen antamisesta. Kyseinen asetus on kumottu ja erikoiskuljetusten luvallisuudesta säädetään nykyisin tieliikennelaissa.

Lakimuutoksen takia esitetään hallintosääntöä muutettavaksi asiakkuusjohtajan toimivallan osalta siten, että hallintosäännön 16 luvun 8 §:n 2 momentin 6 kohdan lakiviittaus poistetaan kokonaan ja kohdan sanamuoto muutetaan muutoinkin vastaamaan nykytilannetta. Toimivalta tienpitäjän suostumuksen antamiseen erikoiskuljetukselle säilyisi asiakkuusjohtajalla siten, että tällä on oikeus delegoida toimivalta.

Kirjoitusvirheet

Hallintosäännössä on etenkin käännöstyön yhteydessä havaittu useita kirjoitusvirheitä tai sen luonteisia puutteita. Havaitut virheet ja puutteet esitetään korjattavaksi. Virheiden ja puutteiden korjaamisen edellyttämät muutokset eivät vaikuta hallintosäännön varsinaiseen sisältöön.

Close

Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 3

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti siten, että

 • hallintosääntö tulee 29 luvun 5 §:n 1 momenttia koskevan muutoksen osalta voimaan 1.6.2019
 • muiden muutosten osalta hallintosääntö tulee voimaan 1.2.2019.

Kaupunginvaltuusto päättää, että vuoden 2019 alussa valittavan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi päättyy hallintosäännön muutoksen seurauksena hallintosäännön tullessa voimaan 29 luvun 5 §:n 1 momentin osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna@hel.fi

Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen@hel.fi
Close

This decision was published on 30.01.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi

Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 64011

samuli.vartiainen@hel.fi