Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hallintosäännön muuttaminen valtuuston toiminnan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan ja kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan toimivallan osalta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-011482
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 5 §

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna för sektorchefen i kultur- och fritidssektorn och för kundrelationsdirektören i stadsmiljösektorn

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1 så att

 • ändringen i 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan träder i kraft 1.6.2019
 • de övriga ändringarna i förvaltningsstadgan träder i kraft 1.2.2019.

Stadsfullmäktige beslutade att mandattiden för den ordförande och de vice ordförande som väljs för stadsfullmäktige i början av år 2019 utgår när den ändrade förvaltningsstadgan träder i kraft i fråga om 29 kap. 5 § 1 mom.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Förslag till ändringar i förvaltningsstadgan

I förvaltningsstadgan föreslås två ändringar som hänför sig till fullmäktiges verksamhet. Mandattiden för stadsfullmäktiges presidium föreslås i stället för i januari börja i juni varje år. Samtidigt förtydligas bestämmelsen om överlåtelse av ordförandeskapet under ett sammanträde.

Förvaltningsstadgan föreslås samtidigt bli kompletterad med en bestämmelse om särskilda befogenheter för sektorchefen i kultur- och fritidssektorn och med en precisering av kundrelationsdirektörens befogenheter i stadsmiljösektorn till följd av reviderad lagstiftning. Dessutom föreslås det att ett flertal upptäckta skrivfel och brister av motsvarande karaktär korrigeras i förvaltningsstadgan.

Ändringarna i förvaltningsstadgan beskrivs i bilaga 2. De föreslagna ändringarna har behandlats i stadgearbetsgruppen.

Mandattid för fullmäktiges presidium

Det föreslås att 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan räknat från 1.6.2019 ändras så att stadsfullmäktige vid det första sammanträdet i juni varje år bland sina ledamöter väljer en ordförande och en första och en andra vice ordförande för en mandattid på ett år. Samtidigt tilläggs en passus om längden på presidiets mandattid i förvaltningsstadgan.

Enligt den gällande förvaltningsstadgan väljer stadsfullmäktige bland sina ledamöter vid årets första sammanträde en ordförande och en första och en andra vice ordförande. Fullmäktiges mandattid börjar enligt kommunallagen vid ingången av juni månad valåret. Presidiets mandattid avviker utom från fullmäktiges mandattid också från stadsstyrelsens mandattid, som börjar i juni.

I nuläget avbryts mandattiden för fullmäktiges ordförande när fullmäktiges mandattid utgår så att fullmäktiges ordförande i praktiken väljs för en halvårsperiod i början och slutet av fullmäktiges mandattid. Att mandattiderna för stadsstyrelsen och fullmäktiges ordförande avviker från varandra kan också leda till praktiska problem i samband med att stadsstyrelsen tillsätts.

Det är meningen att ändringarna ska träda i kraft så att fullmäktiges ordförande väljs i början av år 2019 och att ett nytt presidium därefter väljs vid det första sammanträdet i juni för en mandattid på ett år. Mandattiden för det fullmäktigepresidium som väljs i januari fortsätter dock i praktiken tills ett nytt presidium har blivit valt.

Överlåtelse av ordförandeskapet vid sammanträdena

Det är tänkt att bestämmelsen i 29 kap. 6 § 2 mom. i förvaltningsstadgan om överlåtelse av ordförandeskapet i fullmäktige ska förtydligas så att ordförandeskapet alltid överlåts för en tid bestämd av ordföranden eller första vice ordföranden. Ordföranden eller första vice ordföranden kan således återta ordförandeskapet oberoende av behandlingsläget för ärendet. Det är fråga om en ändring av teknisk natur som förtydligar det nuvarande förfarandet.

Särskilda befogenheter för sektorchefen i kultur- och fritidssektorn

Förvaltningsstadgan har för kultur- och fritidssektorns del ingen bestämmelse om vem som beslutar om öppettider för verksamhetsenheterna, såsom biblioteken. För att läget ska bli klargjort föreslås en ny 5 § i 17 kap. i förvaltningsstadgan med en bestämmelse om befogenheterna när det gäller öppettiderna.

Befogenheterna att besluta om öppettiderna för verksamhetsenheterna hör enligt den nya 5 § i 17 kap. i förvaltningsstadgan till sektorchefen, till vars befogenheter det också i övrigt hör att ge riktlinjer och föreskrifter för de ansvariga inom sektorn. I syfte att säkerställa ett smidigt beslutsfattande föreslås det att sektorchefen på denna punkt ska ha rätt att delegera befogenheterna.

Befogenheterna för kundrelationsdirektören i stadsmiljösektorn

Enligt 16 kap. 8 § 2 mom. 6 punkten i den gällande förvaltningsstadgan har kundrelationsdirektören i stadsmiljösektorn befogenheter att besluta om givande av samtycke enligt förordningen om specialtransporter och specialtransportfordon. Förordningen har blivit upphävd och bestämmelser om tillstånd för specialtransport ingår numera i vägtrafiklagen.

Till följd av lagändringen föreslås förvaltningsstadgan bli ändrad i fråga om kundrelationsdirektörens befogenheter så att hänvisningen till lagen i 16 kap. 8 § 2 mom. 6 punkten i förvaltningsstadgan helt och hållet stryks och att ordalydelsen i punkten också i övrigt ändras så att den motsvarar nuläget. Befogenheten att ge väghållarens samtycke till specialtransporter blir kvar hos kundrelationsdirektören, som dock får rätt att delegera befogenheten.

Skrivfel

Det har upptäckts ett flertal skrivfel och brister av motsvarande karaktär i den finska versionen av förvaltningsstadgan. De upptäckta felen och bristerna föreslås bli avhjälpta. De ändringar som krävs för att felen och bristerna ska bli avhjälpta påverkar inte det egentliga innehållet i förvaltningsstadgan.

Stäng

Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 3

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti siten, että

 • hallintosääntö tulee 29 luvun 5 §:n 1 momenttia koskevan muutoksen osalta voimaan 1.6.2019
 • muiden muutosten osalta hallintosääntö tulee voimaan 1.2.2019.

Kaupunginvaltuusto päättää, että vuoden 2019 alussa valittavan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi päättyy hallintosäännön muutoksen seurauksena hallintosäännön tullessa voimaan 29 luvun 5 §:n 1 momentin osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna@hel.fi

Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 30.01.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi

Samuli Vartiainen, stadsombudsman, telefon: 09 310 64011

samuli.vartiainen@hel.fi