Osallistuminen Interreg Central Baltic hankehakuun hankkeella ECO-SMILE

HEL 2018-011576
More recent handlings
§ 40

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 EU:n rahoittamalle hankkeelle ”URBAN ECO ISLANDS”

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 642 915 euroa (projektinumero 1098063) vuodelle 2020 käytettäväksi hankkeen ”URBAN ECO ISLANDS” kustannuksiin. Myönnetylle määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä arviolta 603 500 euroa. Määrärahassa on huomioitu partnereille välitettävien EU-tukiosuuksien lisäksi Forum Virium Helsinki Oy:lle (projektinumero 1098063006) maksettava kuntaosuus.

Päätöksen perustelut

URBAN ECO ISLANDS -hankkeen tavoitteena on nostaa kaksi Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunkialueella sijaitsevaa urbaania saaristoluontokohdetta kaupunkien uudenlaisiksi, älykkäiksi luontomatkailukohteiksi. Hanketta hallinnoi kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021. Määrärahapäätökset, joissa varaudutaan myös partnerien tukiosuuksien välittämiseen, tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt URBAN ECO ISLANDS -hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 14.11.2018 § 232 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta 15.4.2019 projektikoodilla CB810.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2020 ovat 220 000 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu maksamaan Forum Virium Helsinki Oy:lle kuntaosuuksia arviolta 22 915 euroa. Lisäksi Helsinki varautuu välittämään hankekumppaneiden tukiosuuksia, joita on arviolta 400 000 euroa. Tukia määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 603 500 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 093 705 euroa, josta EU-tuen osuus on 858 226 euroa. Lisäksi suomalaiset partnerit saavat valtion tukea 17,50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksistaan. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1098063) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Hankkeen kaikki menot ja tuet tulee kirjata annetuille projektirakenneosille. Hankkeessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu projektin rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 26.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö