Valtuustoaloite, ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönotosta päätöksenteossa

HEL 2018-011681
More recent handlings
Case 6. / 298 §

V 22.5.2019, Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite koskien ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönottoa päätöksenteossa

Helsinki City Board

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Terhi Peltokorven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ja 46 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin tulee ottaa päätöksenteossa käyttöön ilmastovaikutusten arviointi. Aloitteessa viitataan ilmastonmuutoksen vaikutuksista laadittuihin raportteihin, kuvattuihin riskeihin ja vaikutuksiin sekä niiden aiheuttamaan kansalaiskeskusteluun ja huoleen. Valtioiden toimet ilmastonmuutoksen suhteen kuvataan riittämättömiksi. Aloitteessa todetaan myös muun muassa, että:

"Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaan ”Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Helsinki asettaa tavoitteeksi 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035.”

Kaupunkien merkitys kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin rakentamisessa on erittäin tärkeä. Kaupunkien on kannettava vastuuta nykyistä enemmän myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Puheiden sijaan on ryhdyttävä määrätietoisesti tekoihin. Useimmilla poliittisilla päätöksillä on myös ilmastonmuutosta hillitseviä tai kiihdyttäviä vaikutuksia, mutta nämä vaikutukset jäävät vielä liian usein huomaamatta."

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa samalla, että kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja sen vaikutuksiin varustautumisessa on globaalisti merkittävä. Kaupunkien merkitys on yleisesti tunnustettu kansainvälisellä tasolla monissa yhteyksissä, sopimuksissa ja aloitteissa, joihin Helsinki myös osallistuu aktiivisena vaikuttajana.

Helsinki seuraa omassa toiminnassaan ilmastotoimenpiteitä Hiilineutraali Helsinki 2035 (HNH) -ohjelmassa kuvatuilla menettelyillä ja vuotuisella Ympäristöraportilla. Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että "Hiilineutraali Helsinki -2035 toimenpideohjelmassa on kiinnitetty huomiota vaikutusten arvioinnin tarpeellisuuteen. Ohjelmaan sisältyvää toimenpidettä “Ilmastovaikutusten arvioinnin työkalun kehittäminen” on aloitettu jo tekemään yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, Ympäristöministeriön ja kuutoskaupunkien kanssa. Esiselvitys valmistuu kesäkuussa 2019. Vaikutusarviointi kytketään osaksi valmisteilla olevaa toimenpideohjelman seurantatyökalua."

Sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Helsingissä on arvioitu vuonna 2017 yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Raportissa esitetään sää- ja ilmastoriskiarvio koko kaupungin tasolla.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut selvitti vuonna 2015 pääkaupunkiseudun asukkaiden ja yhteisöjen sosiaalista haavoittuvuutta tulville ja helteille. Tuloksena saatua aineistoa on mahdollista päivittää uusilla indikaattoreilla ja skenaarioilla.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että päätöksenteon valmisteluun Helsingissä kuuluu olennaisena osana huolellinen ratkaisun vaikutusten, mukaan lukien ilmastovaikutusten, arviointi tarvittavassa laajuudessa. Asiaan kiinnitetään huomiota asiantuntijoiden ja valmistelijoiden koulutuksessa niin kaupunkiyhteisellä kuin toimialojen tasolla kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitteen "Päätöksentekomalleja ja palveluprosesseja tehostetaan ja byrokratiaa kevennetään" mukaisesti.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 103

Close

This decision was published on 15.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi