Valtuustoaloite, ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönotosta päätöksenteossa

HEL 2018-011681
More recent handlings
Case 13. / 157 §

Den av ledamoten Terhi Peltokorpi väckta motionen om klimatkonsekvensbedömning i beslutsfattandet

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Terhi Peltokorpi väckta motionen som slutbehandlad.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Close

Ledamoten Terhi Peltokorpi och 46 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska börja tillämpa klimatkonsekvensbedömning i beslutsfattandet. I motionen hänvisas det till rapporter om klimatförändringens konsekvenser, till risk- och konsekvensbeskrivningar och till den medborgardiskussion och oro de orsakat. Staternas åtgärder kring klimatförändringen beskrivs som otillräckliga. Dessutom konstateras det i motionen bland annat att:

Enligt strategin godkänd av stadsfullmäktige "tar Helsingfors sitt ansvar i bekämpningen av klimatförändringen på allvar och bekämpar klimatförändringen på ett ambitiöst sätt. Helsingfors ställer som mål att minska utsläppen med 60 procent före utgången av år 2030 och tidigarelägga kolneutralitetsmålet från år 2050 till år 2035."

Städerna har en mycket stor betydelse för uppbyggande av hållbar utveckling och välbefinnande. Städerna ska ta större ansvar än i nuläget också över bekämpningen av klimatförändringen. Städerna ska i stället för tal målmedvetet skrida till åtgärder. De flesta politiska besluten har också konsekvenser som hejdar eller accelererar klimatförändringen men dessa förblir ännu för ofta inte uppmärksammade.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsmiljönämndens utlåtande och konstaterar samtidigt att städerna har en globalt sett betydande roll i bekämpningen av klimatförändringen och upprustningen för dess konsekvenser. Städernas betydelse är allmänt erkänd på internationell nivå i många sammanhang, avtal och initiativ som också Helsingfors som en aktiv påverkare deltar i.

Helsingfors följer i sin egen verksamhet klimatåtgärder i enlighet med de förfaranden som beskrivs i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035 (HNH) och med den årliga miljörapporten. Stadsmiljönämnden konstaterar att det har fästs avseende på behovet att bedöma konsekvenserna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035. Genomförandet av programmets åtgärd för utveckling av ett verktyg för bedömning av miljökonsekvenserna har redan inletts i samarbete med Finlands miljöcentral, miljöministeriet och de sex största städerna i Finland. En förutredning blir färdig i juni 2019. Konsekvensbedömningen blir en del av åtgärdsprogrammets uppföljningsverktyg som är under beredning.

De risker som vädret och klimatförändringen medför i Helsingfors har bedömts år 2017 i samarbete med Meteorologiska institutet. I rapporten anges en väder- och klimatriskbedömning på hela stadens nivå.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster utredde år 2015 invånarnas och gemenskapernas sårbarhet för översvämningar och hetta i huvudstadsregionen. Det är möjligt att uppdatera utredningens resultatmaterial med nya indikatorer och scenarier.

Stadsstyrelsen konstaterar till slut att det är en väsentlig del av beslutsfattandet i Helsingfors att avgörandenas konsekvenser, klimatkonsekvenserna medräknade, bedöms omsorgsfullt i tillräcklig omfattning. Detta beaktas i utbildningen av sakkunniga och beredare på såväl hela stadens som sektorernas nivå i enlighet med stadsstrategins 2017–2021 mål om att effektivisera modellerna för beslutsfattandet och serviceprocesserna och lätta upp byråkratin.

Close

Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 340

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Terhi Peltokorven aloitteen loppuun käsitellyksi.

06.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 103

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa on kiinnitetty huomiota vaikutusten arvioinnin tarpeellisuuteen. Ohjelmaan sisältyvää toimenpidettä “Ilmastovaikutusten arvioinnin työkalun kehittäminen” on aloitettu jo tekemään yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, Ympäristöministeriön ja kuutoskaupunkien kanssa. Esiselvitys valmistuu kesäkuussa 2019. Vaikutusarviointi kytketään osaksi valmisteilla olevaa toimenpideohjelman seurantatyökalua.

Sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Helsingissä arvioitiin vuonna 2017. Työn toteutti Ilmatieteen laitos yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Raportissa esitetään sää- ja ilmastoriskiarvio koko kaupungin tasolla. HSY toteutti ilmastolähtöisen sosiaalisen haavoittuvuuden kartoituksen pääkaupunkiseudulle vuonna 2015. Työssä selvitettiin pääkaupunkiseudun asukkaiden ja yhteisöjen sosiaalista haavoittuvuutta tulville ja helteille.

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2017-2025 on valmisteltu. Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 5.2.2019 esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy linjaukset.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Jari Viinanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31519

jari.viinanen@hel.fi
Close

This decision was published on 29.05.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi