Kaupungin osallistuminen Luova Eurooppa, pienet yhteistyöhankkeet -hakuun Offspring -hankehaulla

HEL 2018-011805
More recent handlings
§ 20

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 EU:n rahoittamalle hankkeelle ”Shape It”

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kohdennetut kulttuuripalvelut -yksikön Annantalolle hankkeen ”Shape It” (projektinumero 1098069) kustannusten maksamiseen yhteensä 37 000 euroa vuodelle 2020. Määrärahalle saadaan EU-tukea enintään 22 200 euroa.

Päätöksen perustelut

Shape It -hankkeen tavoitteena on uusien toimintamallien kehittäminen lapsille ja nuorille suunnattuun tanssitaiteeseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kohdennetut kulttuuripalvelut -yksikön Annantalo toimii hankkeessa kaupungin edustajana ja vastuutahona. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021. Määrärahapäätökset projektille tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Shape It -hankkeen hakemuksen päätöksellään 3.12.2018 § 249 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Euroopan komission Creative Europe -ohjelmasta.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2020 ovat 37 000 euroa. Tukia määrärahalle saadaan arviolta enintään 22 200 euroa. Hankkeen arvioitu kokonaisbudjetti on 333 281 euroa, josta EU:n tuen osuus on 200 000 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannukset ovat 72 324 euroa, josta EU-tuen osuus on 38 991 euroa ja omarahoituksen osuus 33 333 euroa.

Projektille on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098069 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeessa toimiville. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu Euroopan Komission Creative Europe -ohjelmasta saadun rahoituspäätöksen ja konsortiosopimuksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 23.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö