Vuokrasopimuksen osittainen irtisanominen osoitteessa Stenbäckinkatu 11

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-011900
More recent handlings
§ 45

Vuokrasopimuksen osittainen irtisanominen osoitteessa Stenbäckinkatu 11

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti irtisanoa Sophie Mannerheimin koulun sivutoimipisteestä osoitteessa Stenbäckinkatu 11 kaksi tilaa BE 1.80 ja BE 1.79 yhteensä arviolta 27.1 neliötä.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä osoitteesta Stenbäckinkatu 11 tilat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön. Tilat ovat Sophie Mannerheimin koulun käytössä. Rehtorin selvityksen mukaan toiminta ko. tiloissa on osoitteessa ja koulu ei enää tarvitse kaikkia toimintaan osoitettuja tiloja. Sopimus tulee irtisanoa mahdollisimman nopeasti. Rehtorin mukaan Hus tarvitsee tilat omaan käyttöönsä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan välisen vuokrasopimuksen numero on 211022490. Koululle jää käyttöön arviolta 77.6 neliötä.

This decision was published on 21.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 86343

elina.hurmekoski@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja