Edustajan nimeäminen Helsingin Ateljeetalosäätiön hallitukseen kaudeksi 2019-2021

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-011903
More recent handlings
Case 9. / 127 §

Edustajan nimeäminen Helsingin Ateljeetalosäätiön hallitukseen kaudeksi 2019-2021

City Group Sub-committee

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi tilapalvelupäällikkö Matti Kuuselan Helsingin Ateljeetalosäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudeksi 1.1.2019 - 31.12.2021.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin Ateljeetalosäätiön tarkoituksena on ateljeiden ja ateljeehuoneistojen hankkiminen ja vuokraaminen helsinkiläisille kuvataiteilijoille. Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Helsingin kaupunki nimittää yhden jäsenen ja Helsingin Taiteilijaseura - Konstnärsgillet i Helsingfors ry viisi jäsentä. Säätiön hallitus nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Helsingin Ateljeetalosäätiö on pyytänyt Helsingin kaupunkia nimeämään hallitukseen jäsenen kolmivuotiskaudelle 2019 - 2021. Ateljeesäätiön käytännön toiminnan painopiste on tilojen hallinnassa, minkä vuoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työskentelevän tilapalvelupäällikkö Matti Kuuselan nimeäminen säätiön hallitukseen on perusteltua hänen tehtävänsä ja osaamisensa huomioon ottaen.

Close

This decision was published on 27.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi