Valtuustoaloite, Helsingin liittyminen Terve Kunta -verkostoon

HEL 2018-011971
More recent handlings
Case 7. / 299 §

V 22.5.2019, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Helsingin liittymisestä Terve Kunta -verkostoon

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Seija Muurinen ja neljätoista muuta allekirjoittajaa esittävät aloitteessaan, että Helsinki liittyisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaan Terve Kunta -verkostoon.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Terve Kunta -verkoston toiminnan tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy sekä aihepiirin tiedon tuottaminen ja välittäminen. Verkosto toteuttaa WHO:n European Healthy Cities -verkoston (jatkossa HCN-verkosto) tavoitteita ja toimikautena on valtuustokausien mukaiset neljä vuotta. Verkoston määritellyt pääteemat vuosille 2017–2020 ovat kuntien tukeminen sote- ja maakuntauudistuksessa sekä kuntalain ja terveydenhuoltolain mukaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen velvoitteiden toimeenpano, erityisesti ennakkoarvioinnin käyttöönotossa ja hyvinvointikertomuksen valmistelussa. Verkosto järjestää vuosittain verkostopäiviä ja kaikille avoimia seminaareja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallista yhteistyötä edistetään Kuntaliiton Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostohankkeella, johon Helsinki liittyi keväällä 2018. Hanke tukee kuntia kunnan hyvinvointiroolissa, hyvinvointijohtamisen kehittämisessä, hyvien käytäntöjen edistämisessä, hyvinvointiennakoinnissa sekä ennakkoarviointikäytäntöjen kehittämisessä. Hanke vahvistaa kansallista monitasoista vuoropuhelua eri keskeisten toimijoiden välillä ja mahdollistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn nostamisen kansallisella tasolla näkyväksi.

Lisäksi Helsinki on käynnistänyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehitystyön Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Helsingin johdolla järjestettiin alkuvuodesta yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen seminaari yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi. Lisäksi tavoitteena on asettaa yhteinen pääkaupunkiseudun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoite väestön hyvinvoinnin ja terveyden kohentamiseksi.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan (14.5.2018 §350) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän yhdeksi tehtäväksi on määritelty kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä on kokouksessaan 4.2.2019 päättänyt esittää Helsingin kaupungin liittymistä suoraan WHO:n HCN-verkoston uuteen kauteen vuosille 2019-2024. Helsinki hakee HCN-verkostoon kevään 2019 aikana. Liittyminen suoraan HCN-verkostoon ei edellytä liittymistä Terve Kunta -verkostoon.

Terve Kunta -verkoston nykyisellä ohjelmakaudella ei tällä hetkellä ole sellaisia osioita, jotka suoraan tukisivat Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Helsingin kaupungin mahdollinen suora yhteistyö HCN -verkoston kanssa edistää ja tuo uusia kansainvälisiä näkökulmia eriarvoisuuden kaventamistyöhön muiden suurten Euroopan kaupunkien kanssa. Lisäksi yhteistyö pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien kanssa sekä Kuntaliiton verkostohanke edistää jo tällä hetkellä laaja-alaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista sekä vahvistaa näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämistä.

Close

This decision was published on 15.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42525

stina.hognabba@hel.fi