Valtuustoaloite, työsuhdeasuntoja kaupungin henkilöstölle

HEL 2018-011974
More recent handlings
Case 8. / 300 §

F 22.5.2019, Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om ökning av antalet personalbostäder

Helsinki City Board

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av Pia Pakarinen.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen som slutbehandlad.

Close

Ledamoten Martina Harms-Aalto och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheterna att öka antalet personalbostäder. Personalbostäderna skulle kunna utnyttjas i syfte att locka arbetskraft till branscher som lider av brist på arbetskraft, såsom dagvård, hemvård och småbarnspedagogik (lärare/pedagoger). Det konstateras i motionen att löneförhöjningarna år 2019 inte är tillräckliga för att locka arbetskraft till Helsingfors, där boendekostnaderna är högre än utanför Helsingfors.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden har sammanlagt 2 653 personalbostäder och 6,9 % av alla anställda bor i dessa. Största delen av personalbostäderna, ca 1 600, är i social- och hälsovårdspersonalens bruk och ca 500 bostäder i fostrans- och utbildningssektorns bruk.

Enligt stadsstyrelsens beslut om principerna om personalbostäder används personalbostäderna som stöd för rekryteringen och i syfte att trygga serviceverksamheten. Personalbostad beviljas för en bestämd tid (5+1+1 år) för att möjliggöra bostadscirkulation.

Uthyrningen av personalbostäder hör till stadsmiljösektorns enhet bostadsuthyrning, som har meddelat att tillgången till lediga personalbostäder har varit bra och att det har varit möjligt att tillgodose efterfrågan på personalbostäder.

På grunderna ovan är det inte behövligt att öka antalet personalbostäder.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Close

This decision was published on 15.05.2019

Close

Presenter information

kanslichef
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Helena Wendorf, arbetsmarknadsexpert, telefon: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi