Valtuustoaloite, työsuhdeasuntoja kaupungin henkilöstölle

HEL 2018-011974
More recent handlings
Case 11. / 560 §

V 25.9.2019, Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite palvelussuhdeasuntojen lisäämiseksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Martina Harms-Aallon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Martina Harms-Aalto ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi mahdollisuutta palvelussuhdeasuntojen lisäämiseksi. Aloitteen mukaan palvelussuhdeasuntoja tulisi käyttää työvoiman houkuttelemiseksi työvoimapulasta kärsivillä aloilla, kuten esimerkiksi päivähoito, kotihoito sekä varhaiskasvatuksen opettajat/ pedagogit. Aloitteessa todetaan, että vuoden 2019 palkankorotukset eivät riitä houkuttelemaan työvoimaa Helsinkiin, jossa on kalliimmat asumiskustannukset kuin Helsingin ulkopuolella.

Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 13.5.2019 kokouksessaan, ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että valmistelussa otetaan huomioon seuraavat tavoitteet:

- korotetaan osuutta, joka kaupungin omasta asuntotuotannosta varataan työsuhdeasunnoiksi, tavoitteena kaksinkertaistaa työsuhdeasuntojen määrä nykyisestä,

- otetaan työsuhdeasuntojen tarjoaminen strategisesti osaksi työvoimapula-alojen rekrytointia ja

- korotetaan enimmäisasumisaikaa 5 + 2 vuodesta 10 vuoteen.

Kaupungilla on eri toimialoilla palvelussuhdeasuntoja yhteensä 2 653 kappaletta ja niissä asuu henkilöstöstä 6,9 %. Palvelussuhdeasunnoista valtaosa, noin 1 600 asuntoa on sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön käytössä ja noin 500 asuntoa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä, ja loput muilla toimialoilla. Asuntoja oli vuoden 2018 lopussa vapaana noin 260. Palvelussuhdeasuntojen vuokraamistoimintaa hoitaa kaupunkiympäristön toimialan asuntovuokrausyksikkö, jonka ilmoituksen mukaan palvelussuhdeasuntoja on ollut hyvin tarjolla ja asuntojen kysyntään on pystytty vastaamaan.

Helsingin kaupunki omistaa kokonaisuudessaan noin 60 000 asuntoa. Palvelussuhdeasuntoina käytetään pääasiassa Koy Auroranlinnan vapaarahoitteisia asuntoja. Asunnot on kiintiöity toimialoille. Viime vuosina asuntojen käyttö palvelussuhdeasuntoina on vähentynyt. Mikäli asuntoja ei tarvita palvelussuhdeasuntokäytössä, on niitä voitu vapauttaa vuokrattavaksi vapaille markkinoille. Mikäli palvelussuhdeasuntojen tarve puolestaan kasvaa, voidaan vapautuvat asunnot ottaa jälleen palvelussuhdeasuntokäyttöön. Käytäntö on ollut hyvin joustava ja sillä on voitu tukea hyvin henkilöstön asuntotarvetta. Kaupungin työntekijöillä on myös mahdollisuus hakea kaupungin vuokra-asuntoa tai asumisoikeusasuntoa, kuten muillakin helsinkiläisillä. Kaupungin yleisten vuokra-asuntojen myöntämisessä priorisoidaan Helsinkiin muuttaneita, joilla on Helsingissä työpaikka. Edellä kuvatusta johtuen palvelussuhdeasuntokannan varsinaiseen lisäämiseen ei ole tarvetta.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että palvelussuhdeasuntoja ei jatkossa kytkettäisi toimialoihin, vaan että asuntoja olisi mahdollisuus tarjota vieläkin joustavammin asuntotarpeen mukaan. Tämä lisäisi myös asuntojen kierron toimivuutta.

Kaupunginhallituksen palvelussuhdeasuntoperiaatteita koskevan päätöksen mukaan palvelussuhdeasuntoja on tällä hetkellä käytetty ja käytetään rekrytoinnin tukena ja palvelutoiminnan turvaamiseksi.

Palvelussuhdeasunto myönnetään nykyisin määräajaksi (5 + 1 + 1 vuotta) asuntojen kierron mahdollistamiseksi. Määräaikaisessa asumisoikeudessa on kyse sopeuttamisajasta, jonka kuluessa on voinut hakea uutta asuntoa vapailta markkinoilta ja asuntokierto on tällä tavalla varmistettu. Aloitteessa ehdotettu 10 vuoden aika on siinä määrin pitkä, että tämä ei enää toisi samanlaista vaihtuvuutta palvelussuhdeasuntoihin kuin nykykäytäntö. Työntekijät perheineen kiinnittyisivät myös vahvemmin asuntoalueisiinsa ja niiden palveluihin, jolloin muuttaminen 10 vuoden määräajan kuluttua saattaisi olla haasteellista. Asumisoikeutta pidennettäessä kaupunginhallitus pitää parempana vaihtoehtona sitä, että palvelussuhdeasunnot kytketään palvelussuhteen kestoon ilman erillistä määräaikaa ja kehottaa kaupunginkansliaa ja toimialoja muuttamaan käytännön tällaiseksi.

Hallintosäännön 30 luku 11 § 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 341

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että

  • korotetaan osuutta, joka kaupungin omasta asuntotuotannosta varataan työsuhdeasunnoiksi, tavoitteena kaksinkertaistaa työsuhdeasuntojen määrä nykyisestä,
  • otetaan työsuhdeasuntojen tarjoaminen strategisesti osaksi työvoimapula-alojen rekrytointia ja
  • korotetaan enimmäisasumisaikaa 5+2 vuodesta 10 vuoteen.
Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Pakarinen: Palautetaan valmisteluun siten, että

  • korotetaan osuutta, joka kaupungin omasta asuntotuotannosta varataan työsuhdeasunnoiksi, tavoitteena kaksinkertaistaa työsuhdeasuntojen määrä nykyisestä,
  • otetaan työsuhdeasuntojen tarjoaminen strategisesti osaksi työvoimapula-alojen rekrytointia ja
  • korotetaan enimmäisasumisaikaa 5+2 vuodesta 10 vuoteen.

Kannattaja: Marcus Rantala

Palautusehdotus:
Anna Vuorjoki: Palautetaan asia valmisteluun siten, että selvitetään mahdollisuutta lisätä palvelussuhdeasuntojen määrää sekä pidentää palvelussuhdeasumisen määräaikaa.

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Pia Pakarisen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 2
Suldaan Said Ahmed, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 12
Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Hannu Oskala

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 2 - 12 (1 tyhjä).

06.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf@hel.fi
Close

This decision was published on 18.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi