Valtuustoaloite, työsuhdeasuntoja kaupungin henkilöstölle

HEL 2018-011974
More recent handlings
Case 11. / 560 §

V 25.9.2019, Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om ökning av antalet personalbostäder

Helsinki City Board

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av Marcus Rantala.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen som slutbehandlad.

Close

Ledamoten Martina Harms-Aalto och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheterna att öka antalet personalbostäder. Personalbostäderna ska enligt motionen kunna utnyttjas i syfte att locka arbetskraft till branscher som lider av brist på arbetskraft, såsom dagvård, hemvård och småbarnspedagogik (lärare/pedagoger). Det konstateras i motionen att löneförhöjningarna år 2019 inte är tillräckliga för att locka arbetskraft till Helsingfors, där boendekostnaderna är högre än utanför Helsingfors.

Stadsstyrelsen behandlade motionen vid sitt sammanträde 13.5.2019 och beslutade återremittera motionen för ny beredning utgående från att följande målsättningar beaktas i beredningen:

- den andel av stadens egen bostadsproduktion som reserveras som personalbostäder höjs i syfte att fördubbla antalet personalbostäder jämfört med nuläget,

- personalbostäder erbjuds som en strategisk del av rekryteringen i branscher med personalbrist och

- maximitiden för boende förlängs från 5+2 år till 10 år.

Stadens olika sektorer har sammanlagt 2 653 personalbostäder och 6,9 % av stadens anställda bor i dessa. Största delen av personalbostäderna, ca 1 600, är i social- och hälsovårdspersonalens bruk och ca 500 bostäder i fostrans- och utbildningssektorns bruk. Resten utnyttjas av de övriga sektorerna. Antalet lediga bostäder var ca 260 i slutet av 2018. Uthyrningen av personalbostäder hör till stadsmiljösektorns enhet bostadsuthyrning som har meddelat att tillgången till lediga personalbostäder har varit bra och att det har varit möjligt att tillgodose efterfrågan på personalbostäder.

Helsingfors stad äger totalt ca 60 000 bostäder. Personalbostäderna är i huvudsak Fastighets Ab Auroraborgs fritt finansierade bostäder. Bostäderna är fördelade enligt sektorbestämda kvoter. Under de senaste åren har användningen av bostäderna minskat. Om alla bostäder inte behövs som personalbostäder, är det möjligt att hyra ut dem på den fria marknaden. Om behovet av personalbostäder ökar, är det möjligt att återta de bostäder som blir lediga i bruk som personalbostäder. Praxisen har varit mycket flexibel och bidragit till att de anställdas bostadsbehov tillgodoses. Stadens anställda kan också ansöka om en hyresbostad eller en bostadsrättsbostad hos staden på samma sätt som alla helsingforsare. Då stadens allmänna hyresbostäder beviljas, prioriteras personer som flyttat till Helsingfors och som har en anställning i Helsingfors. Således finns det inget behov av en egentlig ökning av antalet personalbostäder.

Stadsstyrelsen anser det som viktigt att personalbostäderna i fortsättningen inte är bundna till sektorer utan att det är möjligt att erbjuda bostäder ännu mer flexibelt enligt bostadsbehovet. Härigenom förbättras även bostadscirkulationen.

Enligt stadsstyrelsens beslut om principerna för personalbostäder har personalbostäderna använts och de kommer också att användas som stöd för rekryteringen och i syfte att trygga serviceverksamheten.

Personalbostad beviljas numera för en bestämd tid (5+1+1 år) för att möjliggöra bostadscirkulation. Den tidsbestämda bostadsrätten innebär en anpassningstid under vilken man kan söka en ny bostad på den fria marknaden och härigenom säkerställs bostadscirkulationen. Den i motionen angivna tiden på tio år är lång i det avseendet att den inte medför en likadan cirkulation av personalbostäderna som nuvarande praxis. De anställda med sina familjer fäster sig då kraftigare vid sina bostadsområden och tjänsterna i dessa och det kan vara utmanande att flytta efter den bestämda tiden på 10 år. Stadsstyrelsen föredrar vid förlängningen av boenderätten det alternativet att personalbostäderna kopplas ihop med anställningsförhållandets längd utan en särskild bestämd tid och uppmanar stadskansliet och sektorerna att ändra sin praxis efter detta.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Close

Stadsstyrelsen 13.05.2019 § 341

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade återremittera ärendet för ny beredning så att

  • den andel av stadens bostadsproduktion som reserveras för personalbostäder höjs med målsättningen att fördubbla det nuvarande antalet personalbostäder,
  • erbjudandet av personalbostäder införs strategiskt som en del av rekryteringen inom branscher med brist på arbetskraft och
  • den maximala boendetiden höjs från 5+2 år till 10 år.
Behandling

Förslag om återremiss:
Pia Pakarinen: Ärendet återremitteras för ny beredning så att

  • den andel av stadens bostadsproduktion som reserveras för personalbostäder höjs med målsättningen att fördubbla det nuvarande antalet personalbostäder,
  • erbjudandet av personalbostäder införs strategiskt som en del av rekryteringen inom branscher med brist på arbetskraft och
  • den maximala boendetiden höjs från 5+2 år till 10 år.

Understödd av: Marcus Rantala

Förslag om återremiss:
Anna Vuorjoki: Ärendet återremitteras för ny beredning så att möjligheterna att öka antalet personalbostäder samt förlänga tidsfristen för personalboende utreds.

Understödd av: Suldaan Said Ahmed

Återremitteringen av ärendet togs upp till omröstning före fortsatt diskussion.

Omröstning

JA-förslag: Behandlingen av ärendet fortsätter
NEJ-förslag: Enligt Pia Pakarinens förslag om återremiss

Ja-röster: 2
Suldaan Said Ahmed, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 12
Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori, Ozan Yanar

Blanka: 1
Hannu Oskala

Stadsstyrelsen beslutade återremittera ärendet för ny beredning med rösterna 2 - 12 (1 blank).

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna
Upplysningar

Helena Wendorf, arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Stadsstyrelsen 06.05.2019 § 300

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av Pia Pakarinen.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna
Upplysningar

Helena Wendorf, arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 23529

helena.wendorf@hel.fi
Close

This decision was published on 18.09.2019

Close

Presenter information

kanslichef
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Helena Wendorf, arbetsmarknadsexpert, telefon: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi