Kulttuurikeskus Korjaamon vuokra- ja yhteistyösopimuksen uusiminen ajalle 1.10.2020-31.12.2028

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012049
More recent handlings
§ 61

Kulttuurikeskus Korjaamon vuokra- ja yhteistyösopimuksen uusiminen ajalle 1.10.2020-31.12.2028

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Töölössä sijaitsevaa Ratikkamuseota ja Kulttuuritehdas Korjaamoa koskevan uuden vuokra- ja yhteistyösopimuksen tulemaan voimaan 1.10.2020 ja päättymään 31.12.2028.

Sopimuksen osapuolina ovat Helsingin kaupunki/kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (edustajinaan Helsingin kaupunginmuseo ja Kulttuurikeskukset-palvelu) sekä Ratikka Group Oy.

Päätöksen kohteena oleva sopimus on uusi sopimus Korjaamon uuden omistajan Ratikka Group Oy:n kanssa. Sopimus ja sen liitteet perustuvat maksujärjestelyt pois lukien sopimukseen aikaisemman omistajan kanssa. Edellinen sopimus aikaisemman omistajan Korjaamo Group Oy:n päättyi sopijapuolten yhteisellä sopimuksella 30.9.2020.

Päätöksen perustelut

Tausta

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Korjaamo Group Oy:n vuokra- ja yhteistyösopimus Kulttuuritehdas Korjaamosta päättyi sopijapuolten yhteisellä sopimuksella 30.9.2020 Korjaamo Group Oy:n päätettyä myydä Korjaamon. Korjaamo Group Oy ja kaupunki tekivät 20.11.2007 10-vuotisen sopimuksen kulttuuritoimintoja koskevasta yhteistyöhankkeesta, joka astui voimaan 1.1.2008. Tämän ensimmäisen sopimuksen tavoitteena oli luoda poikkikulttuurinen ja monimuotoinen näyttely- ja tapahtumakeskus Korjaamo, jonka osa Helsingin kaupunginmuseon Ratikkamuseo on. Sopimukseen sisältyi tavoite jatkaa yhteistyötä vuoteen 2028 ja osapuolet tekivät 12.12.2018 5-vuotisen jatkosopimuksen, joka astui voimaan 1.1.2019 ja täytti tavoitteen yhteistyön jatkamisesta.

Sopimuksen kohde ja sisältö

Sopimus on uusi sopimus Korjaamon uuden omistajan Ratikka Group Oy:n kanssa. Sopimus ja sen liitteet perustuvat maksujärjestelyt ja sopimuksen kesto pois lukien sopimukseen aikaisemman omistajan Korjaamo Group Oy:n kanssa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä Helsingin kaupunginmuseo ja kulttuurikeskukset-palvelu ovat valmistelleet sopimuksen yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa, joka vuokraa Ratikka Group Oy:lle Kulttuuritehdas Korjaamon toista kiinteistöä, Korjaamorakennusta.

Sopimus ja sen liitteet määrittelevät sopimusosapuolten vastuut ja velvollisuudet sekä yhteistyön tavoitteet ja toiminta- ja toteutustavat. Kaupunginmuseo vastaa Ratikkamuseon toiminnasta ja museon näyttely- ja tapahtumatuotannosta sekä näiden kustannuksista. Kulttuurikeskukset-palvelu tukee näyttely- ja tapahtumakeskus Korjaamon toimintaedellytyksiä vastaamalla osin sen perustamisen investointikustannuksista. Lisäksi kaupunki osallistuu ohjausryhmän toimintaan, jossa sitä edustavat kaupunginmuseo ja kulttuurikeskukset-palvelu. Kaupunki vastaa museorakennuksen kunnossapidosta vastuunjakotaulukon mukaisesti. Ratikka Group Oy (Yhtiö) tuottaa kulttuuritapahtumiin liittyviä palveluita. Yhtiö vastaa Korjaamon taloudesta ja toiminnasta sekä tilankäytön kokonaisuudesta lukuun ottamatta Ratikkamuseota. Yhtiö vastaa Korjaamon toimintaan liittyvistä menoista. Se saa hyväkseen omista palveluistaan ja toiminnastaan kertyvät pääsylippu- ja myyntitulot sekä tilavuokrat. Liiketoimintaan liittyvät tulot kohdistetaan kulttuurikeskuksen toimintaan.

Sopimuksen seurantaa ja toimeenpanoa koordinoi ja ohjaa ohjausryhmä, jossa yhtiö, museo ja kulttuurikeskukset-palvelu kukin ovat edustettuina. Ohjausryhmä käsittelee Korjaamon taloutta, toiminnan kehittämistä ja seurantaa sekä sopii toimintatavoista. Lisäksi ohjausryhmä arvioi sopimuksen velvoitteiden noudattamista ja yhteistyön tavoitteiden toteutumista vuosittain.

Sopimuksen tavoitteet

Sopimuksen tavoitteena on mahdollistaa Kulttuuritehdas Korjaamon toiminnan jatkuminen. Osapuolten yhteinen toiminnallinen tavoite on kehittää ja ylläpitää näyttely- ja tapahtumakeskusta, jonka kulttuuritarjonta kiinnostaa kaupunkilaisia ja matkailijoita ja joka on kahden aikaisemman sopimuskauden aikana onnistunut vakiinnuttamaan asemansa.

Vuokrajärjestelyn sisältö ja osapuolten vastuut

Kaupunginmuseo vuokraa Museorakennusta (1 436 m²) sisäisellä vuokrasopimuksella kaupunkiympäristön toimialan tilapalveluilta ja vastaa sen vuokrasta. Ratikka Group Oy vuokraa Korjaamorakennusta tilapalveluilta ja vastaa sen vuokrasta. Ratikka Group Oy:n oikeudesta käyttää museorakennuksen tiloja sovitaan tällä sopimuksella ja sen liitteillä.

Hankkeen edellyttämät investoinnit (1,8 milj. euroa) on ensimmäisessä sopimuksessa Korjaamo Group Oy:n kanssa sovittu katettavaksi yhtiön (42,1 %) ja kulttuuriasiainkeskuksen (nyt kulttuurikeskukset-palvelu 57,9 %) kesken. Tälle summalle, joka maksetaan takaisin ns. lisävuokrana, ei lasketa indeksiä. Näin jatketaan sopimuksen voimassaoloajan. Tilapalvelujen vuokralaskelmassa muutostöiden kokonaiskustannusten poistoaika on 20 vuotta (30.6.2028). Mikäli tämä sopimus katkeaisi ennen vuotta 2028, myös investointiperusteisen lisävuokran lyhennysvelvoitteet päättyvät.

Lisävuokran suuruus on 142 452 euroa vuodessa. Yhtiön vuokra kaupunginmuseolle on 1.10.2020 lähtien 59 972,29 euroa (alv 0 %) vuodessa (4 997,69 euroa/kk). Lisäksi yhtiö on velvollinen suorittamaan kaupunginmuseolle kuukausittain 2 200 euroa (alv 0%) korvauksen Ratikkamuseon asiakaspalvelun henkilöstökuluista. Yhtiölle myönnetään maksujärjestely 15 kuukauden ajaksi ajalle 1.10.2020 - 31.12.2021, jona aikana peritään 50% vuokrasta ja henkilöstökulujen korvauksesta. Maksujärjestelyn riskit kaupungille on pyritty minimoimaan yhtiöltä edellytettävillä vakuuksilla. Saatavien takaisinmaksu alkaa tammikuussa 2022 kuukausittain ja päättyy viimeistään 31.12.2025. Saatavista peritään 2% vuosittainen korko. Yhtiön vuokraan ja henkilöstökulujen korvaukseen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Kulttuurikeskukset-palvelu maksaa aikaisemman sopimuksen mukaisesti käyttömenoistaan 57,9 % lisävuokrasta vuokrana tilapalveluille. Osuus on 1.1.2019 lähtien 82 479,71 euroa (alv 0 %) vuodessa (6 873,25 euroa/kk).

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan allekirjoitettaessa. Sopimuskausi alkaa 1.10.2020 ja on voimassa 31.12.2028 asti, ellei osapuolten kesken yhteisesti myöhemmin toisin sovita.

This decision was published on 12.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Reetta Heiskanen, museonjohtaja, puhelin: 09 310 32216

reetta.heiskanen@hel.fi

Elina Kallio, intendentti, puhelin: 09 310 71555

elina.kallio@hel.fi

Paiju Tyrväinen, päällikkö, alueelliset kulttuurikeskukset, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Liite 1. Ensimmäinen sopimus
2. Liite 2. Esitysteknisen kaluston laiteluettelo
3. Liite 3. Evaluointiraportti
4. Liite 4. Vastuunjakotaulukko
5. Liite 5. Tilapalvelujen vuokralaskelma
6. Liite 6. Tilojen käyttö- ja tilavuokrausehdot
7. Liite 7. Operatiivinen yhteistyö ja taloudellinen vastuunjako
8. Liite 8. Vuokralaisten keskinäinen vastuunjakotaulukko
9. Liite 9. Kulttuuritehdas Korjaamo pohjapiirustus
10. Liite 10. Vuokra- ja yhteistyösopimus Ratikka Group Oy ja Kuva 7.10.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.