Sairauspoissaolotietojen luovuttaminen THL:n PÖLYÄ-projektille tutkimusta varten

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012276
More recent handlings
§ 43

Sairauspoissaolotietojen luovuttaminen THL:n PÖLYÄ-projektille tutkimusta varten

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti myöntää luvan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimukselle Katupölyn vaikutus sairauspoissaoloihin Helsingissä (PÖLYÄ-projekti). Päätöksen kohteena olevat tiedot: Helsingin kaupungin henkilöstön sairauspoissaolotiedot kaupungin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä (Hijat) aikavälillä 1.1.2001-31.12.2017; työntekijän yksilöivä tunnus (ID), sukupuoli, syntymävuosi, sairasloman alku- ja loppupäivämäärä, koko- tai osa-aikaisuus, ammattinimikkeet ja palvelussuhteiden kokonaismäärät ikäluokittain eriteltyinä. Tutkimuksen yhteyshenkilönä on Helsingin kaupunginkanslian henkilöstöosastolla projektipäällikkö Irmeli Mäkitalo.

Tiedot luovutetaan sellaisena kuin ne ovat tietojärjestelmästä saatavilla. Tutkimuksessa tarvittavat tiedot toimitetaan tietosuojatulla tavalla.

Luovutettavat tiedot muodostavat henkilörekisterin eikä tietoja saa käyttää muuhun kuin pyydettyyn tarkoitukseen. Tutkimuksen päätyttyä tutkijoiden tulee hävittää tiedot siten, että niiden palauttaminen ei ole mahdollista.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, missä määrin lyhytaikaiset korkeat katupölypitoisuudet aiheuttavat lieviä terveyshaittoja Helsingissä, ja millaisia kustannuksia tästä syntyy.

Tutkijat saavat tutkimusta varten käyttöönsä vain ne tiedot, jotka tutkimukseen tarvitaan. Tutkimuksen lopputuloksena syntyvässä tieteellisessä artikkelissa ei tule mitenkään voida yhdistää tietoja kehenkään yksityiseen henkilöön.

Tutkijoiden tulee käsitellä näitä henkilötietoja tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet huomioiden ja nimetä tietoja käsittelevät henkilöt, jotka allekirjoittavat henkilötietojen käsittelyä koskevan sitoumuksen.

This decision was published on 21.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Outi Anttila, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 37962

outi.anttila@hel.fi