Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalolle ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:lle myönnettyjen lainojen laina-aikojen pidentäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012296
More recent handlings
Case 12. / 807 §

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalolle ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:lle myönnettyjen lainojen laina-aikojen pidentäminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalolle ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:lle myöntämiensä lainojen laina-aikaa 30.6.2020 asti.

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalolle on myönnetty lainaa yhteensä 1 278 272,03 euroa, josta yhtiöllä on nostamatta 33 426 euroa. Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:lle on myönnetty lainaa yhteensä 2 387 639,35 euroa, josta on nostamatta 51 323 euroa. Yhtiöiden lainat erääntyvät 31.12.2018.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Rintamaveteraanien Säätiö perusti 1980-luvulla Oulunkylään kaksi kiinteistöosakeyhtiötä sotaveteraanien asunto- ja palvelutalokysymysten ratkaisemiseksi. Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n hallinnoimat asuintalot sijaitsevat kaupungin vuokratonteilla, osoitteessa Mäkitorpantie 19 - 21. Vuosina 1988 ja 1994 rakennetut talot sisältävät yhteensä 72 asuntoa ja yhdeksän liike- tai toimistohuoneistoa.

Kaupunki on aikanaan myöntänyt yhtiöille rakentamisaikaista lainaa ja vuonna 2017 perusparannuslainaa yhteensä 3 665 911,38 euroa. Hakemuksesta poiketen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalolle on myönnetty lainaa yhteensä 1 278 272,03 euroa ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:lle yhteensä 2 387 639,35 euroa. Nykyisten lainaehtojen mukaisesti lainoista ei peritä lyhennyksiä eikä korkoa rakennusten ollessa sotaveteraanien asuinkäytössä. Sopimusten mukaisesti yhtiöiden hallintaoikeus päättyy 31.12.2018 ja asuinrakennukset siirtyvät vastikkeetta kaupungille. Kaupunki jatkaa nykyisissä rakennuksissa kohtuuhintaisen asumisen järjestämistä niiden siirryttyä velkavastuineen kaupungin omistukseen.

Kaupunginvaltuusto on 30.05.2018, § 142 osaltaan hyväksynyt kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvät omistusjärjestelyt. Hallintaoikeuden siirtoprosessin ja yhtiöiden toiminnan uudelleen järjestämisen toteuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista 31.12.2018 mennessä. Kaupungin myöntämien lainojen laina-aikaa on siten jatkettava vuokralaisten asumisen turvaamiseksi.

Close

This decision was published on 27.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Attachments

1. Hakemus_KOy 1
2. Hakemus_KOy 2

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.