Toivomusponsi, kotihoidon lisähenkilökunnan palkkaaminen, mahdollisuuksien lisääminen työntekijöille samojen asiakkaiden hoitamiseen

HEL 2018-012660
More recent handlings
Case 20. / 490 §

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi kotihoidon henkilöstöresurssin lisäämisestä ja työtehtävien jakamisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Sinikka Vepsä) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käsitellessään 28.11.2018 kaupungin talousarviota vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019-2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Kotihoidon lisämäärärahojen kohdentamisessa selvitetään mahdollisuutta käyttää resursseja lisähenkilökunnan palkkaukseen. Kotihoidossa selvitetään mahdollisuutta jakaa työtehtäviä siten, että ikäihmisten luona kävisi mahdollisimman paljon samoja työntekijöitä." (Sinikka Vepsä).

Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelmaan 2019 sisältyy kuuden miljoonan euron määräraha vuodelle 2019 ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen, palveluneuvonnan ja -ohjauksen sekä varhaisen palvelutarpeen arvioinnin vahvistamiseen sekä turvallisen ja arvokkaan elämän mahdollistamiseen oikea-aikaisilla, riittävillä ja tarpeenmukaisilla palveluilla.

Määrärahaa kohdennetaan muun muassa ikäihmisten kuntouttavan arviointiyksikön perustamiseen 1.9.2019 alkaen. Vuonna 2019 perustetaan 20 uutta sairaanhoitajavakanssia, jotka kohdennetaan syksyllä aloittavaan kuntouttavaan arviointitoimintaan kotihoidon asiakkuuden alussa. Lisäksi kuntouttavaan arviointiyksikköön siirretään vakansseja muista toiminnoista, jotka yhdistyvät yksikön toimintaan.

Kuntouttavaa arviointijaksoa suunnitellaan kotihoidon palvelun alkuun. Kuntouttavan arviointijakson aikana uuden kotihoidon asiakkaan palveluntarve ja kuntoutumisen potentiaali saadaan selville aiempaa systemaattisemmin. Osa kuntouttavan arviointijakson saaneista asiakkaista ei jatkossa enää tarvitse kotihoidon säännöllistä palvelua, vaan heille löydetään muita palveluratkaisuja.

Kotihoidon toimenpiteitä, jotta samat hoitajat kävisivät asiakkaiden luona

Kotihoidon optimointiohjelma on hankittu syksyllä 2018. Optimointiohjelman tarkoitus on täydentää toiminnanohjauksen (PegasosMukana) toimintaa. Optimointiohjelma suunnittelee sekä asiakkaiden tarpeita vastaavan palvelun että reitittää optimaalisesti työntekijän kulkemisen asiakkaan luokse. Reitityksen suunnittelussa voidaan jatkossa ottaa paremmin huomioon, että asiakas saa omahoitajien käyntejä useammin. Tähän pyritään nykyisinkin, mutta optimointiohjelma tekee reititykseen liittyvän suunnitelman automaattisesti. Optimointiohjelma otetaan käyttöön kaakkoisessa kotihoitoyksikössä kesällä ja muualla vaiheittain vuoden 2019 aikana projektisuunnitelman mukaisesti.

Kotihoito on kehittänyt vastuuhoitajuutta tiimimallin pohjalta. Vastuuhoitajan tiimissä on noin 7‒10 hoitajaa, jotka on nimetty samalle asiakkaalle asiakkaiden tarpeiden ja hoitajien osaamisprofiilin mukaan. Tiimissä voi olla esimerkiksi yksi sairaanhoitaja ja muita hoitajia. Itäinen kotihoitoyksikkö on tehnyt manuaalisen auditoinnin vastuuhoitajuudesta vuoden 2018 toukokuussa ja marraskuussa. Auditoinnin perusteella vastuuhoitajien käyntejä on lisätty ja yhden asiakkaan luona kotikäynnin tehneiden hoitajien määrää (pois lukien yöaikainen kotihoito) on vähennetty kehittämällä toimintaa ilman lisäkustannuksia. Helsingin kotihoidon kehittämä vastuuhoitajan tiimimalli merkitsee asiakkaalle enemmän tuttujen hoitajien käyntejä.

Kotihoitoyksiköihin on perustettu resurssipooleja, joiden tarkoitus on paikata henkilöstöresurssia lähipalvelualueilla äkillisissä sijaistustarpeissa. Resurssipoolien tarkoitus on myös vähentää keikkatyöntekijöiden käyntejä asiakkaiden luona.

Henkilökunnalle suunnatun kehittämistoimenpiteitä kartoittavan kyselyn perusteella henkilökunta haluaa jatkossa parantaa kotihoidon vastuuhoitajuutta. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen strategisena tavoitteena on vahvistaa kotihoidon vastuuhoitajuutta muun muassa optimointiohjelman ja uusien käytäntöjen kuten vastuutiimikäytännön avulla. Vastuuhoitajuus parantaa asiakaskokemusta, lisää henkilökunnan työtyytyväisyyttä ja auttaa hillitsemään kustannuksia.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Close

Kaupunginhallitus 17.06.2019 § 468

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Sevanderin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.05.2019 § 109

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta koskien kotihoidon lisämäärärahojen kohdentamista:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 21.8.2018 hyväksyä sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotuksen vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019‒2021. Päätös sisälsi kuuden miljoonan euron määrärahan vuodelle 2019 ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen, palveluneuvonnan ja -ohjauksen sekä varhaisen palvelutarpeen arvioinnin vahvistamiseen sekä turvallisen ja arvokkaan elämän mahdollistamiseen oikea-aikaisilla, riittävillä ja tarpeenmukaisilla palveluilla.

Määrärahaa kohdennetaan muun muassa ikäihmisten kuntouttavan arviointiyksikön perustamiseen 1.9.2019 alkaen. Vuonna 2019 perustetaan 20 uutta sairaanhoitajavakanssia, jotka kohdennetaan syksyllä aloittavaan kuntouttavaan arviointitoimintaan kotihoidon asiakkuuden alussa. Lisäksi kuntouttavaan arviointiyksikköön siirretään vakansseja muista toiminnoista, jotka yhdistyvät yksikön toimintaan.

Kuntouttavaa arviointijaksoa suunnitellaan kotihoidon palvelun alkuun. Kuntouttavan arviointijakson aikana uuden kotihoidon asiakkaan palveluntarve ja kuntoutumisen potentiaali saadaan selville aiempaa systemaattisemmin. Osa kuntouttavan arviointijakson saaneista asiakkaista ei jatkossa enää tarvitse kotihoidon säännöllistä palvelua, vaan heille löydetään muita palveluratkaisuja.

Kotihoidon toimenpiteitä, jotta samat hoitajat kävisivät asiakkaiden luona enemmän

Kotihoidon optimointiohjelma on hankittu syksyllä 2018. Optimointiohjelman tarkoitus on täydentää toiminnanohjauksen (PegasosMukana) toimintaa. Optimointiohjelma suunnittelee sekä asiakkaiden tarpeita vastaavan palvelun että reitittää optimaalisesti työntekijän kulkemisen asiakkaan luokse. Reitityksen suunnittelussa jatkossa voidaan ottaa paremmin huomioon se, että asiakas saa omahoitajien käyntejä useammin. Tähän pyritään nykyisinkin, mutta optimointiohjelma tekee reititykseen liittyvän suunnitelman automaattisesti. Optimointiohjelma otetaan käyttöön kaakkoisessa kotihoitoyksikössä 10.6.2019 ja koko kaupungissa vaiheittain vuoden 2019 aikana projektisuunnitelman mukaisesti.

Helsingin kotihoito on kehittänyt vastuuhoitajuutta vastuuhoitajan tiimimallin pohjalta. Vastuuhoitajan tiimissä on noin 7‒10 hoitajaa, jotka on nimetty samalle asiakkaalle asiakkaiden tarpeiden ja hoitajien osaamisprofiilin pohjalta. Tiimissä voi olla esimerkiksi yksi sairaanhoitaja ja muut hoitajia. Itäinen kotihoitoyksikkö on tehnyt manuaalisen auditoinnin vastuuhoitajuudesta vuoden 2018 toukokuussa ja marraskuussa. Auditoinnin perusteella vastuuhoitajien käyntejä on lisätty ja yhden asiakkaan luona kotikäynnin tehneiden hoitajien määrää (pois lukien yöaikainen kotihoito) on vähennetty kehittämällä toimintaa ilman lisäkustannuksia. Helsingin kotihoidon kehittämä vastuuhoitajan tiimimalli merkitsee asiakkaalle enemmän tuttujen hoitajien käyntejä.

Kotihoitoyksiköihin on perustettu resurssipooleja, joiden tarkoitus on paikata henkilöstöresurssia lähipalvelualueilla äkillisissä sijaistustarpeissa. Resurssipoolien tarkoitus on myös vähentää keikkatyöntekijöiden käyntejä asiakkaiden luona.

Henkilökunnalle suunnatun kehittämistoimenpiteitä kartoittavan kyselyn perusteella henkilökunta haluaa jatkossa parantaa kotihoidon vastuuhoitajuutta. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen strategisena tavoitteena on vahvistaa kotihoidon vastuuhoitajuutta muun muassa optimointiohjelman ja uusien käytäntöjen, kuten vastuutiimikäytännön avulla. Vastuuhoitajuus parantaa asiakaskokemusta, lisää henkilökunnan työtyytyväisyyttä ja auttaa hillitsemään kustannuksia.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kotihoidon asiakkaan turvallisuuden tunnetta lisää, jos hänen luonaan käyvät pääsääntöisesti samat tutut hoitajat. Tällä on myös myönteisiä terveysvaikutuksia asiakkaalle. Kotihoidon työntekijät kokevat työnsä mielekkäämmäksi, kun he voivat käydä vastuuasiakkaidensa luona useammin, mikä lisää myös työntekijöiden työtyytyväisyyttä."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166

heli.koskisuo@hel.fi

Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi@hel.fi
Close

This decision was published on 25.07.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi