Toivomusponsi, samapalkkaisuustavoite ja sen sisällyttäminen palkkakehitysohjelmaan

HEL 2018-012679
More recent handlings
Case 24. / 769 §

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Katju Aro) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen perusteella (Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi, § 383, 28.11.2018) valtuusto edellytti, että selvitetään mahdollisuutta määritellä askeleet samapalkkaisuustavoitteen saavuttamiseksi ja sisällyttää ne palkkakehitysohjelmaan.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki noudattaa valtakunnallisia virka- ja työehtosopimuksia, joiden puitteissa tehtäväkohtaiset palkat määritellään tehtävien vaativuusarviointeihin perustuen. Tehtävien vaativuudet arvioidaan aina tehtävään, ei henkilöön perustuen, mikä tukee henkilöstön tasa-arvoista kohtelua samoissa tai yhtä vaativissa tehtävissä.

Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (myöhemmin tasa-arvolaki) on säädetty, että tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajan tulee laatia vähintään joka toinen vuosi erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma sisältäen palkkakartoituksen. Tasa-arvolain mukaisella palkkakartoituksella (6 b §) selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Helsingissä seurataan palkkatasa-arvon toteutumista lain edellyttämällä tavalla ja puututaan tilanteisiin, joissa mahdollisia epäkohtia ilmenee.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että Helsinki on painottanut vuoden 2019 palkkaratkaisuissaan naisvaltaisten alojen palkkakehitystä. Helsinki on suunnannut vuoden 2019 järjestelyeriä ja vuoden 2019 aikana toteutettavan palkkakehityssuunnitelman mukaisia palkankorotuksia erityisesti lastentarhanopettajille, lastenhoitajille, perhepäivähoitajille, varhaiskasvatuksen esimiehille sekä kotihoidon ja sosiaalityön erilaisiin tehtäviin.

Vuoden 2020 palkkakehityssuunnitelmassa korostuvat henkilömäärällisesti selkeästi eniten naisvaltaiset alat terveysasemien terveydenhoitajien, sairaanhoitajien, perushoitajien ja lähihoitajien korotusten myötä. Myös yli 2000 varhaiskasvatuksen opettajan palkkoja ollaan korottamassa tässäkin yhteydessä.

Kaupunginkanslia on kehittämässä toimialojen henkilöstöasiantuntijoiden kanssa palkitsemisen yhdenmukaisuutta lisääviä toimenpiteitä. Asiaan liittyvä työpaja pidetään vuoden 2020 alussa.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että erillisen samapalkkaisuusohjelman laatiminen palkkakehityssuunnitelmaan ei ole tarkoituksenmukaista edellä mainituin perustein.

Close

This decision was published on 20.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi