Tarkastusviraston arviointipäällikön valinta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012691
More recent handlings
Case 2. / 95 §

Tarkastusviraston arviointipäällikön valinta

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti valita valtiotieteiden tohtori Minna Tiilin tarkastusviraston arviointipäällikön virkaan 1.1.2019 lukien 5 276,12 euron tehtäväkohtaisen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 pykälän 2 momentin 6 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää arviointipäällikön virkaan ottamisesta.

Arviointipäällikön viran aiempi haltija on hoitanut tarkastusjohtajan avointa virkaa vuoden 2018 alusta ja tullut 1.6.2018 alkaen valituksi virkaan. 1.6.2018 lähtien arviointipäällikön viransijaisena on toiminut johtava tuloksellisuustarkastaja. Arviointipäällikön virka on tullut avoimeksi 1.12.2018.

Arviointipäällikkö vastaa tarkastusviraston suorittaman tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin koordinoimisesta, kehittämisestä ja sisäisestä laadunvarmistuksesta. Arviointipäällikkö suunnittelee ja valvoo arviointiprosessin toimintaa sekä vastaa sen tavoitteiden saavuttamisesta. Arviointipäällikkö vastaa yhteistyöstä tarkastuslautakunnan kanssa, valmistelee tarkastuslautakunnalle toimintasuunnitelman, vuosittaisen arviointisuunnitelman ja arviointikertomuksen sekä muut tarkastuslautakunnan arviointitehtävää koskevat päätösasiat. Lisäksi arviointipäällikkö toimii tarkastajien lähiesimiehenä ja viraston johtoryhmän jäsenenä sekä osallistuu viraston toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 1 pykälän 3 momentin mukaan arviointipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden arviointi- tai tarkastustehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen hallitseminen sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Perustuslain 125 §:n mukaiset viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Edellä mainittujen muodollisten vaatimusten lisäksi ilmoitettiin edellytettävän vahvaa tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin osaamista, perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja -talouteen sekä esimiesvalmiuksia. Lisäksi edellytetään hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Eduksi luettiin esimieskokemus asiantuntijaorganisaatiosta, hyvät organisointitaidot ja päätöksentekokyky.

Arviointipäällikön virka on ollut julkisesti haettavana 15.–29.10.2018. Hakuilmoitus oli esillä kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi te-palvelut.fi- ja oikotie.fi-palveluissa.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 11 henkilöä. Hakijoista seitsemän täytti viran muodolliset kelpoisuusvaatimukset. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Haastattelijoina toimivat tarkastusjohtaja Timo Terävä ja tarkastuspäällikkö Arto Ahlqvist.

Hakija 4, ********** on suorittanut Joensuun yliopistossa filosofian maisterin ja kauppatieteiden maisterin tutkinnot sekä Itä-Suomen yliopistossa filosofian tohtorin tutkinnon. Hän on toiminut vuodesta 2012 lähtien Valtiontalouden tarkastusvirastossa johtavana tuloksellisuustarkastajana, mistä 1.6.2017–31.5.2018 välisen ajan valtiovarainministeriön budjettiosaston kuntayksikössä erityisasiantuntijana. Vuosina 2008–2012 hakija on toiminut Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tutkijana. Hänellä on kokemusta julkishallinnon ja -talouden arviointitehtävistä sekä vahvaa tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin osaamista. Hakijan perehtyneisyys kunnallishallintoon ja osittain myös -talouteen on vähäisempää kuin muilla hakijoilla. Hänellä on esimiesvalmiuksia, mutta ei kokemusta työskentelystä esimiehenä. Hakijalla on riittävät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hakijan osaaminen kohdistuu nimenomaan valtionhallintoon.

Hakija 6, ********** on suorittanut Helsingin yliopistossa kasvatustieteiden maisterin tutkinnon. Lisäksi hän on suorittanut projektipäällikkövalmennuksen ja Arviointi varhaiskasvatuksen kehittämisessä -koulutuksen. Hakija on työskennellyt vuonna 2018 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa opetuksen ylitarkastajana ja vuosina 2008–2018 Tampereen kaupungilla suunnittelutehtävissä. Hakijalla on hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen sekä hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hänellä on esimiesvalmiuksia, mutta vähän kokemusta esimiestyöstä. Hakijalla on kokemusta julkishallinnon ja -talouden arviointi- tai valvontatehtävistä, mutta tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarviointiin liittyvä osaaminen on katsottava vähäiseksi.

Hakija 8, Minna Tiili, on suorittanut Helsingin yliopistossa valtiotieteiden maisterin ja valtiotieteiden tohtorin tutkinnot. Lisäksi hän on suorittanut JHTT-koulutusohjelman opintoja, Helsingin kaupungin OVI-valmennusohjelman, lähiesimiesten Oiva Treeni -valmennuksen ja Hyvän esimiehen ABC:n. Tiili on työskennellyt vuodesta 2008 lähtien julkishallinnon ja -talouden arviointi- ja tarkastustehtävissä. Tiili on 1.6.2018 lähtien toiminut Helsingin kaupungin tarkastusviraston arviointipäällikön viransijaisena. Aiemmin hän on toiminut tarkastusvirastossa johtavana tuloksellisuustarkastajana ja kaupunkitarkastajana sekä Valtiontalouden tarkastusvirastossa johtavana tuloksellisuustarkastajana ja ylitarkastajana. Tiilillä on vahvaa teoreettista ja työkokemuksen kautta kertynyttä tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin osaamista sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen. Hänellä on hyvät esimiesvalmiudet ja jonkin verran kokemusta esimiestyöstä. Tiilillä on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä yhteistyötaidot. Hänellä on laaja ulkoisen tarkastuksen tehtäviin liittyvä verkosto kotimaassa ja Pohjoismaissa.

Hakija 9, ********** on suorittanut Teknillisessä korkeakoulussa diplomi-insinöörin tutkinnon ja Svenska handelshögskolanissa kaupallisen ja yhteiskuntatieteellisen alan lisensiaatin tutkinnon. Lisäksi hän on suorittanut Helsingin kaupungin Valmentava esimies 1 ja 2 sekä Tulevaisuuden tekijät -esimieskoulutukset ja Hyvän esimiehen ABC:n. Hakija on toiminut vuodesta 2010 lähtien Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla ja kiinteistövirastossa suunnittelupäällikkönä ja tuntee hyvin kaupungin hallintoa ja taloutta. Hän omaa esimiesvalmiudet ja on toiminut pitkään esimiestehtävissä. Lisäksi hänellä on hyvät valmiudet tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa sekä hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hänen kokemuksensa julkishallinnon ja -talouden arviointi- tai tarkastustehtävistä on kuitenkin melko vähäistä, kuten myös tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarviointiin liittyvä käytännön osaaminen.

Haastattelun perusteella henkilöarviointiin lähetettiin kolme hakijaa: ********** Minna Tiili ja ********** Arvioinnit suoritti Psycon Oy 13.-15.11.2018.

Esittelijä katsoo, että haastattelujen ja henkilöarviointien perusteella parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on valtiotieteiden tohtori Minna Tiilillä. Tiilin erityisenä vahvuutena on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus julkishallinnon arviointitehtävistä, vahva tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin osaaminen, perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen sekä tarkastusviraston toiminnan ja arviointiprosessin hyvä tuntemus. Tähänastisen työkokemuksensa perusteella hänellä on hyvät valmiudet myös esimiestehtäviin.

Kaupungin henkilöstöhankinnan periaatteiden mukaan virkaan valitulla on enintään kuuden kuukauden koeaika. Jos viranhaltija on kaupungin palveluksessa ja hänet otetaan uuteen virkasuhteeseen, voidaan koeaika kokonaisuudessaan määrätä uudelleen, jos viranhaltijan tehtävissä tai hänen asemassaan tapahtuu huomattava muutos. Koeajan tarkoituksena on antaa mahdollisuus tarkkailla, vastaako palvelussuhteen toinen osapuoli ja työ etukäteisodotuksia ja selvittää työntekijän ammattitaito, soveltuvuus työhön ja työyhteisöön. Tiili on pitkäaikainen Helsingin kaupungin tarkastusviraston työntekijä ja hänellä on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus ja osaaminen julkishallinnon arviointitehtävistä ja kehittämisestä. Hän on toiminut menestyksekkäästi arviointipäällikön avoimen viran hoitajana kesäkuun 2018 alusta lähtien. Tämän perusteella Tiili voidaan valita virkaan ilman koeaikaa. Tiilin ei myöskään tarvitse esittää uutta todistusta terveydentilastaan, koska hän on kaupungin palveluksessa ja esittänyt hyväksytyn työhöntulolausunnon terveydentilastaan jo aiemmin.

Tarkastuslautakunta on 20.11.2018 haastatellut kolme henkilöarviointiin edennyttä hakijaa. Lisäksi lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua hakemuksiin ja henkilöarviointiraportteihin tunnin ajan ennen kokouksen alkua ja kokouksen ajan.

Close

This decision was published on 13.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi

Attachments

1. Salassa pidettävä

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.