Helsingin kaupungin eräiden peruskoulujen koulukohtaiset opetussuunnitelmien muutokset

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012781
More recent handlings
§ 49

Helsingin kaupungin eräiden peruskoulujen koulukohtaiset opetussuunnitelmien muutokset

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä seuraavien koulujen opetussuunnitelmien koulukohtaiset muutokset johtokuntien esitysten mukaisesti: Hietakummun ala-asteen koulu, Kruununhaan yläasteen koulu, Latokartanon peruskoulu, Pikku- Huopalahden ala-aste, Pukinmäenkaaren peruskoulu, Siltamäen ala-aste, Taivallahden peruskoulu, Vartiokylän yläasteen koulu.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Seuraavien koulujen johtokunnat ovat esittäneet koulukohtaisia muutoksia opetussuunnitelmiin ja todistuksiin:

Hietakummun ala-asteen koulu

Hietakummun ala-asteen koulun johtokunta on esittänyt muutoksia opetussuunnitelmaan lukuun 6.6. Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät. Koulun nykyinen kirjallinen väliarviointi korvataan arviointikeskustelulla. Arviointikeskusteluun osallistuvat opettaja, oppilas ja huoltaja/huoltajat. Arviointikeskustelun pohjana käytetään yhteistä lomaketta, johon kirjataan keskustelussa sovitut asiat opiskelun edistymisestä. Opettaja käy arviointikeskustelun oppilaan ja huoltajan kanssa marras –helmikuun välisenä aikana.

Kruununhaan yläasteen koulu

Kruununhaan yläasteen koulun johtokunta on esittänyt muutoksia opetussuunnitelmaan lukuun 6.4.5 Koulun arviointikäytänteet. Väliarviointia koskien lisätään suoritusmerkinnällä arvioitaviin oppiaineisiin 7. luokalla biologia ja maantieto sekä 8. luokalla terveystieto, fysiikka ja kemia. Tämä vastaa paremmin opetuksen tavoitteisiin ja arviointiin, koska syyslukukauden aikana oppiaineita opiskellaan 0,5 vvt laajuisesti. Numeerisen arvosanan sijaan väliarvioinnissa annetaan ohjaavaa ja sanallista arviointipalautetta.

Johtokunta on esittänyt muutoksia myös opetussuunnitelmaan koskien matematiikan oppiaineiden sisältöjä. Sisällöt ”S3 Algebra” ja ”S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys” 9. luokan sisällöistä siirretään 8. luokalle sekä ”S4 Funktiot” 8. luokalta 9. luokalle. Sisällöt sopivat paremmin kyseisten vuosiluokkien tavoitteisiin. 9.luokalla voidaan täten keskittyä laajemmin mm. ohjelmoinnin opetukseen.

Lisäksi johtokunta on esittänyt muutoksia opetussuunnitelmaan lukuun 11.2 Valinnaiset aineet. 8. vuosiluokalta poistetaan valinnaiset aineet Kokeileva kankaanpainanta, Kirjansidonta ja Krunachef. Nämä korvataan uusilla valinnaisaineilla Muoti ja vaatteet 1 ja Kotitalous – arjesta juhlaan. 9. vuosiluokalta poistetaan valinnaiset aineet Asusteet ja korut. Nämä korvataan uusilla valinnaisaineilla Värit ja sisustus 2 -valinnainen aine. Lisäksi valinnaisainevalikoimaa täydennetään uudella kurssilla Tekninen käsityö 3.

Oppilaita on kuultu valinnaisaineita suunniteltaessa uudelleen. Uudet valinnaisaineet vastaavat paremmin oppilaiden kiinnostuksen kohteita. Oppilaalla on myös mahdollisuus syventää osaamistaan käsityön valinnaisten aineiden osalta, kun hän voi jatkossa jatkaa saman teemaisia kursseja sekä 8. että 9. luokalla. Kotitalouden valinnaisaineen muutokset mahdollistavat oppilaalle sisällöllisesti laajemman kokonaisuuden. Valinnaisaine voidaan toteuttaa myös taloudellisemmin.

Latokartanon peruskoulu

Latokartanon peruskoulun johtokunta on esittänyt muutoksia opetussuunnitelmaan lukuun 11.2 Valinnaiset aineet sekä lisäksi tuntijakoon koskien valinnaisaineita. Valinnaisiin opintoihin lisätään liitteessä kuvatut uudet kurssit. Oppilas tekee kaikki valinnaisainevalintansa 7. luokalla ja valitsee silloin sekä 8. että 9. luokalla opiskeltavat valinnaisaineet. Tarjolla on sekä pitkiä että lyhyitä kursseja taito- ja taideaineista ja muista oppiaineista. Tuntijaossa 7.-luokan taito- ja taideaineen valinnainen 1 vuosiviikkotunti siirretään 8. vuosiluokan tunteihin. Vastaavasti 8.-luokan liikunnan kolmesta vuosiviikkotunnista yksi siirretään 7. vuosiluokalle. Oppilaat tekevät 7.-luokalla valinnat 8.- ja 9.-luokkien valinnaisista oppiaineista. Tällä hetkellä 7.-luokan ilmiötyöskentelyssä oleva yksi taito- ja taideaineen viikkotunti on luontevaa siirtää 8.-luokalle, jolloin se on osa muuta valinnaisainetarjontaa, eikä yksittäinen 7.-luokalla toteutettava kurssi.

Pikku-Huopalahden ala-asteen koulu

Pikku-Huopalahden ala-asteen johtokunta on esittänyt hyväksyttäväksi painotetun kuvataideopetuksen opetussuunnitelman sekä tuntijaon vuosiluokille 3-6. Painotetun opetuksen tavoitteet, työtavat ja arviointi noudattavat yleistä opetussuunnitelmaa vuosiluokilla 3-6 kuvataiteen opetussuunnitelman mukaisesti. Kuvataiteesta kiinnostuneet oppilaat saavat mahdollisuuden syventyä monipuolisesti kuvataiteen eri osa-alueisiin. Opetuksessa pyritään oppilaan luovuuden sekä oman kuvanilmaisun kehittämiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen liitteessä kuvattujen tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Painotettua kuvataideopetusta annetaan tuntijaon mukaisesti 3. vuosiluokalla 3vvt, 4. vuosiluokalla 4vvt, 5. vuosiluokalla 3vvt ja 6. vuosiluokalla 4vvt. Kuvataiteen opetusta on lisätty jokaiselle vuosiluokalle 1vvt.

Pukinmäenkaaren peruskoulu

Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunta on esittänyt täydennyksiä opetussuunnitelmaan lukuun 11.2 Valinnaiset aineet. Valinnaisiin aineisiin lisätään uudet valinnaiset: Taloustaidot, sijoittaminen ja yrittäjyys, Pelinohjaamisen perusteet, Tekstien julkaisu ja sosiaalinen media, Tutki- kokeile- kehitä ja Digisukellus. Uudet valinnaisaineet täydentävät ja syventävät opetuksen tarjontaa koulussa.

Siltamäen ala-aste

Siltamäen ala-asteen koulun johtokunta on esittänyt muutoksia opetussuunnitelmaan lukuun 6.6. Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät. Vuosiluokkien 1-4 väliarviointi korvataan arviointikeskusteluilla. Joulukuussa jaetaan kaikille oppilaille itsearviointilomake. Muutoksen vaikutuksia seurataan kyselyillä opettajilta ja vanhemmilta. Kyselyn tuloksia arvioidaan seuraavana lukuvuonna.

Taivallahden peruskoulu

Taivallahden peruskoulun koulun johtokunta on esittänyt muutosta A1 –kielen kielirikasteisen opetuksen opetussuunnitelmaan liitteen mukaisesti. Muutokset selkeyttävät kielirikasteisen opetuksen tavoitteita koulun opetuksessa.

Vartiokylän yläasteen koulu

Vartiokylän yläasteen koulun johtokunta on esittänyt täydennyksiä ja tarkennuksia opetussuunnitelmaan lukuihin 1.3 Tuntijako, 6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet sekä koulun painotetun opetuksen viestinnän kuvaukseen lukuun 1.5. Painotukset. Viestintäpainotetun ja matemaattis-luonnontieteellisessä painotetun opetuksessa opiskelevien oppilaitten tuntijako on joiltain osin erilainen kuin muilla. Painotetussa opetuksessa opiskelevien tuntimäärä on 7. luokalla 1 vvt suurempi kuin valtakunnallinen minimituntimäärä. Mikäli painotetussa opetuksessa opiskelevalla on A2-kieli, hänen kokonaistuntimääränsä on edellisen lisäksi 7. luokalla 2 vvt ja 8. ja 9. luokilla 1 vvt suurempi kuin valtakunnallinen minimituntimäärä. Koulu tarkentaa opetussuunnitelmaan opetussuunnitelman yhteisen osuuden luvun 11.3. mukaisesti, että mikäli painotetusti opiskelevan oppilaan A2-kieli on toinen kotimainen kieli, käytetään sen opetuksen järjestämiseen kuitenkin B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit.

Lukuun 6 arviointia koskien tehtävässä muutoksessa poistetaan tekstiosuus ”Myös työskentelyn ja laaja-alaisten taitojen kehittymisen arvioinnista luodaan yhtenäiset kriteerit oppiaineryhmittäin.” Arvioinnin kriteerit johdetaan koulukohtaisen opetussuunnitelman tavoitteista ja niiden ajantasaisuutta seurataan aineryhmissä.

Lukuun 1.5 Painotukset on tehty seuraavia tarkennuksia koskien viestinnän painotuksen tavoitteita ja sisältöjä:
- Viestinnänopinnot koostuvat kuudesta aihekokonaisuudesta. Aihekokonaisuus korvaa aiemman käytetyn lyhytkurssin.
- Ensimmäinen aihekokonaisuus arvioidaan sanallisesti (Viestintä I, joka opiskellaan 7 luokalla) poiketen aiemmasta, jossa viisi lyhytkurssia arvioitiin sanallisesti. Muutoksen myötä aihealueet Viestintä II ja Viestintä III muodostavat kahdeksannen luokan viestinnänopinnot, ja yhdeksännellä luokalla opiskellaan aihealueet Viestintä V ja Viestintä VI. Näillä vuosiluokilla viestintä muodostaa nk. pitkän valinnaisaineen (2 vvt), joka arvioidaan numeerisesti. Sen sijaan Viestintä IV eli visuaalisen viestinnän kurssi on kuvataiteen syventäviä opintoja (taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaisaineet), eli se arvioidaan osana yhteisenä oppiaineena opetettavan kuvataiteen opetusta.

Muutosesitykset ovat pedagogisesti perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen 22.12.2014 antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita.

This decision was published on 18.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 09 310 88047

tuulia.tikkanen@hel.fi