Vahingonkorvaus, venevaurio, Vuosaari, Vuosaaren Venekerho ry

HEL 2018-012861
More recent handlings
§ 19

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti hylätä ********** vahingonkorvausvaatimuksen koskien esinevahinkoa Vuosaaren Venekerho ry:n laiturissa.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen koskien esinevahinkoa Vuosaaren Venekerho ry:n laiturissa 28.7.2018 klo 21. Hakemuksen mukaan hakijan vene oli ollut Vuosaaren venekerho ry:n laituri 1:ssä paikassa numero 40, joka on viimeinen paikka laiturin päässä meren puolella. Hakijan mukaan vene oli ollut kiinnitetty ”keulasta poijuköysi ja perä laituriin” sekä lisäksi veneen peräköydet olivat olleet ristiin laiturille. Hakija katsoo, että kova itätuuli oli painanut veneen laituriin, jolloin laituri taipui meren puolelle noin neljä metriä, eikä poijuköyden puristaminen ollut auttanut. Hakijan vaatimuksen mukaan laiturin ankkurointi on puutteellinen, koska ainoastaan meren puolella on poijuja ja maan puolella aisat. Hakijan vaatimuksen mukaan laiturin puutteellisesta ankkuroinnista johtuen laituri oli taipunut veneen perään kiinni ja veneen perä oli hakannut laituriin veneen asiallisesta kiinnittämisestä huolimatta. Hakija vaatii veneen korjauskustannuksista yhteensä 5101,60 euroa.

Hakija on Vuosaaren Venekerho ry:n jäsen. Hakija on toimittanut Vuosaaren Venekerho ry:n lausunnon koskien veneen vahingoittumista ja laiturin kuntoa. Lausunnosta käy ilmi Vuosaaren venekerho ry:n tekemät ilmoitukset 1-laiturin ankkuroinnin puutteista, koska laituri on liikkunut tuulen mukana ja mennyt mutkalle riippuen kiinnitettyjen veneiden määrästä.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen perusta oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus on vuokrannut venepaikat Vuosaaren Venekerho ry:lle, joka edelleen vuokraa niitä jäsenilleen. Hakija on vuokrannut venepaikan Vuosaaren Venekerho ry:ltä. Laiturin kunnossapito ja huolto kuuluvat Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuudelle.

Ilmatieteenlaitokselta saadun selvityksen mukaan 28.7.2018 klo 21 oli ollut kova itätuuli, 13,5 metriä sekunnissa.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvityksen mukaan Vuosaaren Venekerho ry:n kanssa sovituista huolto- ja kunnostustöistä oli osa ollut tekemättä vahingon tapahtumahetkellä. Sovittuihin kunnostustöihin ei kuitenkaan ollut kuulunut laiturin pään uudelleen ankkurointi, koska laiturin kärki, jossa vahinko oli hakijan mukaan tapahtunut, oli ankkuroitu kaksi vuotta aikaisemmin.

Vuosaaren Venekerho ry:ltä saatujen lisäselvitysten perusteella on erittäin epätodennäköistä, että itätuulella laiturin kärki olisi siirtynyt neljä metriä tuulta vasten ja tämä olisi aiheuttanut vahingon. Lisäksi selvityksessä ilmeni, että vaatimuksessa silminnäkijöiksi nimetyt henkilöt ovat ainoastaan myöhemmin todenneet, että hakijan veneen perässä oli vaurioita.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus on asianmukaisesti huolehtinut Vuosaaren Venekerho ry:n venepaikkojen kunnossapidosta ja huollosta. Sopimuksenulkoisen vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana on se, että vahingonkärsijällä on todistustaakka tahallisuudesta tai tuottamuksesta, vahingosta ja syy-yhteydestä. Hakija ei ole osoittanut, että vahinko olisi aiheutunut kaupungin kunnossapito- ja huoltovelvollisuuden laiminlyönnistä. Näin olen kaupunki ei ole korvausvelvollinen hakijan vahingosta.

This decision was published on 20.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Greta Hämäläinen, ma. lakimies, puhelin: 09 310 21660

greta.hamalainen@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja