Valtuustoaloite, pääkaupunkiseudun luontoalueiden saavutettavuuden lisääminen julkisella liikenteellä

HEL 2018-013003
More recent handlings
Case 15. / 307 §

V 22.5.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite pääkaupunkiseudun luontoalueiden saavutettavuudesta julkisella liikenteellä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Kaupunginvaltuutettu Alviina Alametsä ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää keinoja pääkaupunkiseudun luontokohteiden saavutettavuuden parantamiseksi julkisella liikenteellä sekä harkitsee yhteyksien pilottikokeiluja esimerkiksi sähköbusseilla.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että osa pääkaupunkiseudun luontokohteista esim. Keskuspuisto ja monet merenrantakohteet ovat hyvin saavutettavissa nykyisellä joukkoliikenneverkostolla.

HSL järjestää pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä pääsääntöisesti päivittäisiä liikkumistarpeita varten. Liikennöinnin kustannukset ovat suurin rajoittava tekijä tarjottavalle palvelutasolle.

Sipoonkorven nykyinen liikenne perustuu HSL:n suunnitteluohjeen mukaiseen palvelutasomääritykseen. Liikenteen lisääminen hajanaiselle alueelle ei ole taloudellisesti eikä liikenteellisesti tarkoituksenmukaista.

Nuuksiota palvelee bussilinja Espoon keskukseen, josta on vaihtoyhteys junaan Helsingin keskustan suuntaan. Vaihdollinen yhteys on nopeampi kuin suora bussilinja Helsingistä. Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman mukaan linjan 245 (Espoon keskus – Bemböle – Karhusuo – Nuuksionpää) vuoroväliä tihennetään syysliikenteen 2019 alussa. Lisäksi linjalla 245 ajetaan nykyisinkin lisäliikennettä loppukeväällä ja alkusyksystä.

Nuuksion Haltiaan kokeiltiin kolmena kesänä suoraa markkinaehtoista bussiyhteyttä Helsingin keskustasta. Liikenne osoittautui kannattamattomaksi ja kokeilu lopetettiin.

Aloitteessa ehdotettu pilottikokeilu sähköbusseilla ajettavasta kesän viikonloppuliikenteestä luontokohteisiin olisi kustannuksiltaan liian kallis toteutettavaksi lyhyenä kokeilukautena mm. vähäisen kysynnän, latausinfran järjestämiskustannusten ja sähköbussien korkeiden hankintakustannusten takia. Sähköbusseja tuodaan pääsääntöisesti alueille, joissa lähipäästöttömän kaluston hyödyt ovat suurimmat.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut 15 valtuutettua.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 05.03.2019 § 117

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä perustuu nykyään verkostomaiseen linjastoon, jossa osa yhteyksistä toimii nopeina seudullisina runkolinjoina, joihin vaihdetaan paikallisilta joukkoliikennelinjoilta. Joukkoliikenteen runkolinjoja tullaan tulevaisuudessa seudulla toteuttamaan vielä useita. Aloitteessa esitetyt Helsingin keskustaan asti ulottuvat bussilinjat tarjoaisivat vaihdottoman matkan vain pienelle osalle pääkaupunkiseudun asukkaista, ja vaihdottomuudesta hyötyisivät vain kävelyetäisyydellä bussilinjan pysäkeistä asuvat matkustajat. Myöskään matkanopeudeltaan vaihdoton yhteys ei aina olisi kilpailukykyinen nykyisen järjestelmän kanssa.

Esimerkkinä pääkaupunkiseudun luontokohteiden saavutettavuudesta joukkoliikenteellä voidaan pitää Nuuksion Haltian luontokeskusta. Sinne on matkaa linnuntietä Helsingin keskustasta 25 km. Nykyisellä joukkoliikenneyhteydellä matkaan kuluu 50 minuuttia, joten reitin matkanopeus on 30 km/h. Näinkin nopea matkanteko on mahdollinen, koska junalla taittuu matkasta valtaosa eli 19 km. Aiemmin Nuuksiota palveli bussilinja, joka ajoi Helsingin keskustaan asti. Matka-aika oli tällöin huomattavasti pidempi eli 1 tunti 15 minuuttia ja matkanopeus vain 20 km/h. Nykyisin Nuuksiota palveleva bussilinja kulkee Espoon keskukseen, jossa on vaihtoyhteys junaan. Lyhyt linja mahdollistaa samalla bussiliikenteen liikennöintikustannuksella myös paremman joukkoliikennetarjonnan Nuuksion alueella.

Erityiskohteiden joukkoliikennematkustamisen kysynnän suuri vaihtelu muodostaa haasteen samankaltaisena toistuvan arkiliikkumisen mukaan viritetylle joukkoliikennejärjestelmälle. Yllättävään kysyntään vastaaminen kaikissa tilanteissa ei ole taloudellisesti järkevää eikä edes mahdollista. Eräänä vaihtoehtona voisi olla tapahtumien yhteydessä järjestetty tilausliikennetyyppinen ylimääräinen joukkoliikennepalvelu. Tällainen palvelu olisi perusjoukkoliikennettä helpommin tapauskohtaisesti räätälöitävissä tilanteen mukaan.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa bussiliikenteen järjestämisestä Helsingin seudulla. Tehtäväänsä liittyen HSL suunnittelee ja päättää toimialueensa eli myös pääkaupunkiseudun virkistysalueiden bussilinjoista.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm@hel.fi
Close

This decision was published on 15.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi