Vuokraus, maa-alue kiinteistöstä 091-403-0001-0142, Oulunkylä, Pirkkolan liikuntahalli Oy

HEL 2018-013018
More recent handlings
Case 9. / 83 §

Maa-alueen vuokraaminen Pirkkolan liikuntapuiston alueelta Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle

Culture and Leisure Committee

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pauliina Saareksen ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää vuokrata kaupunginhallituksen (3.2.2020, 89 §) antamin oikeuksin Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle Helsingin kaupungin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä), Pirkkolan liikuntapuiston alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn 9 049 m²:n suuruisen maa-alueen. Alue on osa kiinteistöä 091-403-0001-0142.

Maa-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten ajaksi 1.6.2020–31.12.2049 esittelijän esityksen ja liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Close

Kaupunginhallitus päätti 3.2.2020, § 89 oikeuttaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuokraamaan Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle Helsingin kaupungin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä), Pirkkolan liikuntapuiston alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn 8 900 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten.

Vuokrasopimus solmittaneen seuraavin ehdoin:

1.

Vuokra-aika alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.12.2049 ilman erillistä irtisanomista.

2.

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiarvon pistelukua 1948 on 106 360,80 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin, jossa "lokakuu 1951= 100" pistelukua 100 vastaavaa 5 460,00 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra on laskettu suunnitteilla olevan liikuntahallin 9 100 k-m²:n mukaan.

Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.

3.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Perittävä vuokra on 53 180,40 euroa (alv. 0 %).

Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

4.

Maa-alueen vuokrasopimus voidaan solmia edellyttäen, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa vuokrakohteena olevan maa-alueen sisäistä vuokrasopimusta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 31.12.2049 saakka.

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen vuokra-aikaan ja vuokra-alueen kokoon on tullut tarkennuksia. Vuokra-ajan on tarkoitus alkaa 1.5.2020, ja vuokra-alueen koko on 9 049 m².

Kaupunkiympäristön toimialan yritystonttitiimin tiimipäällikkö on 10.3.2020, § 28 jatkanut vuokrakohteena olevan maa-alueen sisäistä vuokrasopimusta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 31.12.2049 saakka.

Close

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 89

27.01.2020 Pöydälle

17.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntapaikat Liikuntapaikkapäällikkö 05.02.2019 § 5

Close

This decision was published on 13.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Ask for more info

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi