Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan virka, työavain 5-3478-18

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-013177
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan virka, työavain 5-3478-18

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-4

Päätös

Koulutuspäällikkö Marika Lehvonen päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti ja aikuisopistoon tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään määräajaksi ajalle 1.1. 2019 –31.12.2019 terveystieteiden maisteri **********

Tehtävään edellytettiin hoitotyön osaamista ja hoitotyön työkokemusta.

********** täyttää tuntiopettajan virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 1998/986 13 §:n ja 17 §:n koskevien säännösten mukaiset ehdot. Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti ja aikuisopistossa oli haettavana 20.11. – 4.12.2018 kolme määräaikaista opettajan virkasuhteista tehtävää ajalle 1.1.2019– 31.12.2019. Yhteen edellä mainituista tehtävistä edellytettiin hoitotyön osaamista ja hoitotyön työkokemusta.

Tehtävät olivat avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-3478-18. Määräaikaan 4.12.2018 klo 16.00 mennessä tehtäviin haki viisikymmentä kolme (53) henkilöä, joista hoitotyön osaamista edellytettävään tehtävään päteviä oli 12. Haastatteluun hoitotyön osaamista ja kokemusta edellyttävään tehtävään kutsuttiin kahdeksan (8) pätevää hakijaa.

********** täyttää virkasuhteisen tehtävän kelpoisuusehdot. Hän on terveystieteen maisteri ja hänellä on tehtävän edellyttämä pedagoginen pätevyys. ********** on aiempaa työkokemusta opettajana sekä kokemusta hoitotyöstä sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. Hänellä on laaja-alainen kokemus opettajana eri koulutusyksiköissä ja hän omaa hyvät ohjaus- ja vuorovaikutustaidot sekä yhteistyötaidot.

Taina Majuri on kokonaisarvion perusteella tehtävään soveltuvin.

This decision was published on 21.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marika Lehvonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 0931021765

marika.lehvonen@hel.fi

Decisionmaker

Marika Lehvonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-4