Henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen vuodelle 2019

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-013187
More recent handlings
§ 42

Henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen vuodelle 2019

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti vahvistaa perittävät uudet ateriahinnat 1.1.2019 - 31.12.2019 seuraavasti:

1
Lounas
6,60 euroa
 
Kevyt lounas
5,40 euroa
Keittiöhenkilökunnan ja muussa välittömässä ruokapalvelussa olevan henkilökunnan lounas
5,61 euroa
Kouluaterian luonteinen ateria
4,95 euroa
Kouluaterian luonteisen aterian hintaa sovelletaan myös päiväkoteihin ja niihin hoito- ja huoltolaitoksiin, joissa ruoka valmistetaan asiakkaille ja joissa ei ole erillistä ruokailutilaa henkilöstölle.
 
Ruokailun valvonnan yhteydessä ateria
Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,96 euroa.
 

Lisäksi vs. henkilöstöjohtaja päätti

2
oikeuttaa toimialajohtajan, viraston tai liikelaitoksen päällikön taikka hänen määräämänsä vahvistamaan ajalle 1.1.2019 – 31.12.2019
- muiden kuin edellä kohdassa 1 mainittujen aterioiden hinnan sekä
- muilta kuin kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä toimipaikkaruokalassaan perittävien aterioiden hinnan ja
 
3
että muun kuin kaupungin valitseman ravitsemusliikkeen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaa ruokailua saa subventoida enintään 2,25 euroa aterialta ajalla 1.1. - 31.12.2019, kuitenkin siten, että henkilöstöltä perittävän aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon mukainen ja
 
 
4
että henkilöstöruokailussa käytetään ajalla 1.1. – 31.12.2019 8,90 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 6,60 euroa.
 

Päätöksen perustelut

Uudet ateriahinnat vastaavat verohallituksen 20.11.2018 vahvistamia vuonna 2019 noudatettavien luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä mainittuja ravintoedun verotusarvoja.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ns. valvonta-aterioita koskevan määräyksen mukaan "Mikäli viranhaltija/työntekijä koulussa, päiväkodissa taikka lastenhuoltolaitoksessa, sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa työvuorossa ollessaan määrätään osallistumaan valvojana tai ohjaajana ruokailuun ns. esimerkkiruokailijana, ateriasta ei tällöin peritä korvausta". Kaupunginkanslian henkilöstöosasto on 15.12.1997, nro 28, antanut tulkintaohjeen ns. valvonta-aterioista.

Kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä peritään ateriasta sama hinta päätöskohdan 1 mukaisesti. Kuitenkin muun kuin kaupungin valitseman ravitsemusliikkeen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvassa ruokailussa, henkilöstöltä perittävä aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon mukainen.

Päätöksen mukainen ateriahinta edellyttää kaupungin henkilöstökortin esittämistä.

Kaupungin palveluksessa olevat harjoittelijat saavat aterian henkilöstöltä perittävällä hinnalla. Tällöin tulisi menetellä niin, että heille annetaan haltijakohtainen henkilöstökortti ruokailua varten. Toimiala, virasto tai liikelaitos maksaa tässä tapauksessa ateriasta subvention.

Toimialajohtaja, viraston ja liikelaitoksen päällikkö tai hänen määräämänsä päättää, minkä suuruisia ateriahintoja peritään muilta kuin kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä, esim. vierailijoilta. Päättäessään muista kuin henkilöstöjohtajan päättämistä ateriahinnoista toimialajohtajan, viraston tai liikelaitoksen johtajan tulee ottaa huomioon ravintoetua koskeva verohallituksen päätös vuodelle 2019.

Kaupunginhallituksen hyväksymien henkilöstöruokailun periaatteiden mukaan kaupungin henkilöstöruokailu toteutetaan alla mainitun ensisijaisuusjärjestyksen mukaan seuraavasti:

a kaupungin henkilöstöravintolat

b kaupungin ulkopuolisen ravitsemusliikkeen kanssa tehdään ruokailusopimus

c sovitaan ruoan kuljettamisesta työpaikalle

d käytetään lounasseteleitä.

Henkilöstöruokailun ja lounassetelien subventoiminen edellä esitetyllä tavalla on virka- ja työehtosopimusmääräysten mukaista eikä siitä aiheudu verotuksellisia seuraamuksia.

This decision was published on 21.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mikko Rantala, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 29992

mikko.rantala@hel.fi