Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, matkailualan opettaja, työavain 5-3518-18

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-013312
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, matkailualan opettaja, työavain 5-3518-18

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti-ja aikuisopistoon matkailualan määräaikaiseen virkasuhteiseen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.1.2019 -31.12.2019 **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018, § 46) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää lähiesimies. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 27.11-11.12.2018 matkailualan määräaikainen virkasuhteinen ammatinopettajan tehtävä ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-3518-18. Määräaikaan 11.12.2018 klo 16 mennessä tehtävään haki neljä (4) henkilöä. Hakijoista kolme (3) henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986n (muutettu 1150/2017) ammatillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuuttaja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot. Haastatteluun kutsuttiin kolme (3) henkilöä.

********** on tehtävään vaadittava kelpoisuus. Hänellä on tuoretta opetus- ja ohjauskokemusta matkailualan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Hänellä on myös kansainvälistä työelämän osaamista matkailualalta.

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 03.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riitta Ristlakki, koulutuspäällikkö, puhelin: 050 370 8718

riitta.ristlakki@edu.hel.fi

Decisionmaker

Christina Pelli
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-3