Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tunti-opettajan virka, hiusala, työavain 5-3585-18

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-013392
More recent handlings
§ 5

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tunti-opettajan virka, hiusala, työavain 5-3585-18

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 2-5

Päätös

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö (kampus 2) päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston hius-alan päätoimiseen tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään 1.1.2019–31.12.2019 **********

Päätöksen perustelut

Stadin aikuisopistossa oli haettavana 28.11.–12.12.2018 kaksi hiusalan päätoimista tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävää ajalle 1.1.2019–31.12.2019. Tehtävät olivat avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-3585-18. Määräaikaan 12.12.2018 klo. 9 mennessä tehtäviin haki kuusi (6) henkilöä.

Hakijoista kolme (3) täytti virkasuhteiseen tehtävään asetetut kelpoisuusehdot, jotka kaikki kutsuttiin haastatteluun.

********** täyttää virkasuhteisen tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on estenomin (AMK) tutkinto ja pedagoginen pätevyys. Hänellä on laaja työkokemus tehtävää lähinnä vastaavissa tehtävissä sekä hyvä pedagoginen ja ohjauksellinen näkemys. Kokonaisarvion perusteella tehtävään soveltuva on **********

Pöytäkirjanote lähetetään virkasuhteiseen tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä

This decision was published on 07.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petri Kallionpää, koulutuspäällikkö, puhelin: 040-3346127

petri.kallionpaa@edu.hel.fi