Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Viikin käsittelylaitoksen toiminnan muuttamisesta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-013532
More recent handlings
Case 12. / 140 §

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Viikin käsittelylaitoksen toiminnan muuttamisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Remeo Oy:n hakemuksesta Viikin käsittelylaitoksen toiminnan muuttamiseksi ja toiminnan aloittamiseksi seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut asiasta lausunnon 7.2.2019. Helsingin kaupunki viittaa ympäristöpalveluiden lausuntoon ja toteaa lisäksi, että toiminta sijoittuu entisen jäteveden puhdistamon alueelle. Alue on asemakaavassa (nro 7500) merkitty kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi YT. Toiminnalle on myönnetty määräaikaisia poikkeuslupia enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Kaupunki omistaa alueen ja alue on vuokrattu SITA Suomi Oy:lle vuokrasopimuksella joka päättyy 31.12.2025.

Alue on yleiskaavassa merkitty kantakaupunki C2 -alueeksi, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena.

Laitoksen toiminta-alueella ja sen läheisyydessä on vakavuudeltaan heikkoja täyttömaa-alueita. Aluetta ympäröivä luonnonsuojelualue on pehmeikköaluetta. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että vastaanotto- ja varastointimäärien muuttuessa maaperän alueellinen vakavuus turvataan.

Toiminnassa tulee varmistua, ettei se aiheuta roskaantumista tai maaperän pilaantumista eikä melu-, pöly- tai hajuhaittaa häiriytyvissä kohteissa. Toiminnan aiheuttaman melun leviämistä ja vaikutusten suuruutta on arvioitava myös yöaikaan, jolloin ympäristön muu toiminta, muun muassa Lahdenväylän ja Viikintien liikenne on vähäisempää.

Hakemuksen mukainen toiminta soveltuu alueelle ja lupahakemuksessa esitetty toiminnan muutos on vähäinen. Helsingin kaupunki puoltaa hakemuksen hyväksymistä mikäli toiminnassa otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon ympäristöpalveluiden lausunnossaan esittämät seikat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Remeo Oy:n hakemuksesta Viikin käsittelylaitoksen toiminnan muuttamiseksi ja toiminnan aloittamiseksi. Lausuntoa on pyydetty 15.2.2019 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 5.3.2019 asti.

Hakemus

Remeo Oy hakee lupaa Viikissä, osoitteessa Viikintie 31–35 sijaitsevan jätteen käsittelylaitoksen toiminnan muuttamiseksi. Viikin käsittelylaitoksella vastaanotetaan, käsitellään ja välivarastoidaan kaupan ja teollisuuden sekajätettä, pakattua biojätettä, puuta, rakennus- ja purkujätettä, metallijätettä, lasijätettä, bitumia, eristevillaa sekä posliinia. Toiminnalla on voimassa oleva Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa vuodelta 2012 (Dnro ESAVI/173/04.08/2012 ja Dnro ESAVI/174/04.08/2012).

Muutosta haetaan eri jätejakeiden vastaanotto- ja välivarastointimäärille siten, että vastaanotettavien jätteiden vuotuinen kokonaismäärä pienenee nykyisestä 99 000 tonnista 94 000 tonniin ja varastoinnin yhteenlaskettu enimmäismäärä kasvaa nykyisestä 638 tonnista 1 300 tonniin. Lisäksi muutoslupaa haetaan rakennusjätteen kevytpressuhallissa tapahtuvalle lajittelulle siten, että lajittelua voitaisiin tarvittaessa tehdä yöaikaan maanantain klo 6.00 ja torstain klo 24.00 välisenä aikana.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden lausunnot. Esitys on lausuntojen mukainen.

Close

Kaupunkiympäristön toimiala 5.2.2019

Toiminnan kuvaus

Remeo Oy hakee lupaa Viikissä, osoitteessa Viikintie 31-35 sijaitsevan jätteen käsittelylaitoksen toiminnan muuttamiseksi. Viikin käsittelylaitoksella vastaanotetaan, käsitellään ja välivarastoidaan kaupan ja teollisuuden sekajätettä, pakattua biojätettä, puuta, rakennus- ja purkujätettä, metallijätettä, lasijätettä, bitumia, eristevillaa sekä posliinia. Toiminnalla on voimassa oleva Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa vuodelta 2012 (Dnro ESAVI/173/04.08/2012 ja Dnro ESAVI/174/04.08/2012).

Muutosta haetaan eri jätejakeiden vastaanotto- ja välivarastointimäärille siten, että vastaanotettavien jätteiden vuotuinen kokonaismäärä pienenee nykyisestä 99 000 tonnista 94 000 tonniin ja varastoinnin yhteenlaskettu enimmäismäärä kasvaa nykyisestä 638 tonnista
1 300 tonniin. Lisäksi muutoslupaa haetaan rakennusjätteen kevytpressuhallissa tapahtuvalle lajittelulle siten, että lajittelua voitaisiin tarvittaessa tehdä yöaikaan maanantain klo 6.00 ja torstain klo 24.00 välisenä aikana.

Lausunto

Toiminta sijoittuu entiselle jäteveden puhdistamon alueelle. Alueella on voimassa asemakaava nro 7500 (12.8.1977), jossa alue on merkitty kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi YT. Toiminnalle on myönnetty määräaikaisia poikkeamislupia enintään viideksi vuodeksi kerrallaan hakemusta vastaavalle toiminnalle. Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa ja vuokrattu SITA Suomi Oy:lle, voimassa oleva vuokrasopimus päättyy 31.12.2025.

Alueella ei ole tällä hetkellä kaavahanketta vireillä, mutta alue voimassa olevassa yleiskaavassa 2016 merkitty kantakaupunki C2-alueeksi, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena.

Laitoksen toiminta-alueella ja sen läheisyydessä on vakavuudeltaan heikkoja täyttömaa-alueita. Aluetta ympäröivä luonnonsuojelualue on pehmeikköaluetta. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että vastaanotto- ja varastointimäärien muuttuessa maaperän alueellinen vakavuus turvataan.

Toiminnassa tulee varmistua siitä, ettei se aiheuta roskaantumista tai maaperän pilaantumista eikä melu-, pöly- tai hajuhaittaa häiriintyvissä kohteissa. Haetussa toiminnassa syntyvän melun leviämistä ja vaikutusten suuruutta on syytä arvioida myös yöaikaan, jolloin ympäristön muu toiminta, mm. Lahdenväylän ja Viikintien liikenne on vähäisempää.

Toiminta sopii nykyiselle paikalleen ja lupahakemuksessa esitetty toiminnanmuutos on vähäinen. Kaupunkiympäristötoimialan alaiset vuokrasopimukset ja toiminnan poikkeamisluvat on ajoitettu riittävän lyhyelle ajalle, jolloin alueen käytön muutostarpeisiin voidaan vastata riittävällä nopeudella.

Lisätiedot

Kati Immonen, insinööri, puhelin: 310 37254

kati.immonen@hel.fi

, puhelin:

Close

This decision was published on 13.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi