Valtion erityisavustuksen hakeminen varhaiskasvatuksen tietovarannon pilotointiin

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-013542
More recent handlings
§ 8

Valtion erityisavustuksen hakeminen varhaiskasvatuksen tietovarannon pilotointiin

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea varhaiskasvatuksen tietovarannon pilotoinnin aikana toteuttavien integrointipalveluiden rakentamiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta 200 000 euroa ajalle 1.12.2018 – 30.4.2019.

Omarahoitusosuus on 46% eli 170370,37 euroa. Tietovarantoa tulevat käyttämään kaikki suomalaiset varhaiskasvatuspalvelun tuottajat sekä kunta- että yksityisellä sektorilla.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa tietojärjestelmäpäällikön toimimaan asiointiroolissa sähköisessä hallintajärjestelmässä varhaiskasvatuksen tietovarannon erityisavustuksen hakemisen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti valtion vuoden 2018 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta haettavaksi erityisavustuksen varhaiskasvatuksen tietovarannon pilotoinnin aikana toteuttavien integrointipalveluiden rakentamiseen.

Avustusta voivat hakea varhaiskasvatuksen tietotuotannon pilotteihin osallistuneet kunnat. Pilotteihin osallistuneita kuntia haettiin vuonna 2016. Vuodesta 2017 alkaen Helsinki on aktiivisesti osallistunut Varda-hankkeen valmisteluun yhdessä muiden varhaiskasvatustoimijoiden sekä tietojärjestelmiä toteuttavien yritysten kanssa.

Pilotoinnilla on luotu pohja tietovarannon käytännön toteutukselle, joka on hallituksen linjaaman digitalisaation periaatteiden mukainen. Pilotin toisena tavoitteena on ollut löytää tietotuotannon automatisoinnin ratkaisu, jonka järjestelmätuottajayritykset voivat kohtuullisin kustannuksin levittää laajemmalle asiakaskunnalle. Tällä on pyritty vähentämään kokonaiskustannuksia varhaiskasvatuksen tietotuotannon kehittämisessä.

Valtionavustusten hakemisen toimivallan delegointi on tehty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtajalle ja lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajalle varmistaen yhtenäisten haku- ja valvontakäytänteiden toteutuminen ja asiantuntijuus toimialalla.

Hakemus ja hakutiedote ovat liitteenä.

This decision was published on 27.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Lea Juvonen, tietojärjestelmäpäällikkö, puhelin: 09 310 42230

lea.juvonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja