Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan määräaikainen virka, äidinkieli ja suomi toisena kielenä, työavain 5-3605-18

HEL 2019-000002
More recent handlings
§ 8

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan määräaikainen virka, äidinkieli ja suomi toisena kielenä, työavain 5-3605-18

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston äidinkieli ja suomi toisena kielenä –tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään filosofian tohtorin ********** määräajaksi 14.1.2019 – 31.12.2019. Määräaikaisuuden syynä on tilapäinen lisäopettajatarve.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli 30.11. – 14.12.2018 haettavana äidinkieli ja suomi toisena kielenä –tuntiopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.2019 – 31.12.2019. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-3605-18. Määräaikaan 14.12.2018 klo 16.00 mennessä tehtävään haki 27 henkilöä. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden riittämättömyyden vuoksi haastatteluun kutsuttiin myös hakijoita, joilla oli pedagoginen kelpoisuus ja yhdestä opetettavasta aineesta riittävät opinnot.

Tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) yhteisten tutkinnon osien opettajaa koskevan 14 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot sekä tehtävälle asetetut lisäedellytykset eivät valitun kohdalla täysin täyty.

Valittu on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon pääaineenaan yleinen kirjallisuustiede. Lisäksi valitulla on suomen kielen aineopinnot.

Valittu täyttää tehtävän lisäedellytykset sekä eduksi luettavat seikat koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella. Hänellä on kokemusta ohjaavasta ja valmentavasta opettajuudesta, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä käytännön kokemusta opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelusta ja monikulttuuristen opiskelijoiden opetuksesta ja ohjauksesta.

Kokonaisarvion perusteella valittu on tehtävään soveltuvin.

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

This decision was published on 14.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 661 5064

satu.suihkonen@edu.hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1