Suojelusuunnitelman perusteet, Pelastuslautakunta

HEL 2019-000095
More recent handlings
Case 11. / 241 §

Suojelusuunnitelman perusteiden vahvistaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus vahvisti väestönsuojelua koskevien suunnitelmien perusteet seuraavasti:

 1. Pelastuslautakunta vastaa väestönsuojelun suunnittelusta.
 2. Helsingin kaupungin organisaatiot osallistuvat väestönsuojelun suunnitteluun ja toteuttamiseen tehtäviensä ja lainsäädännön mukaisesti.
 3. Väestönsuojelun kokonaisuus kuvataan suojelusuunnitelmassa, jonka laatimisesta vastaa pelastuslaitos.
 4. Toimialat ja liikelaitokset suunnittelevat väestönsuojelutehtävänsä suojelusuunnitelman mukaisesti.
 5. Väestönsuojelun suunnittelun yhteistoiminta tehdään pelastuslaitoksen johdolla ja pelastuslaitoksen määrittämin yhteistoimintajärjestelyin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hallintosäännön 16 luvun 11 §:n 4 kohdan mukaan pelastuslautakunta hyväksyy kaupungin väestönsuojelua koskevat suunnitelmat kaupunginhallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Close

Pelastuslautakunta 15.01.2019 § 9

Esitys

Pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle väestönsuojelua koskevien suunnitelmien perusteiksi seuraavat:

1. Pelastuslaitos vastaa väestönsuojelun kokonaisuuden suunnittelusta

2. Helsingin kaupungin organisaatiot osallistuvat väestönsuojelun suunnitteluun ja toteuttamiseen tehtäviensä ja lainsäädäntönsä mukaisesti

3. Väestönsuojelun kokonaisuus kuvataan suojelusuunnitelmassa, jonka laatimisesta vastaa pelastuslaitos ja joka hyväksytään hallintosäännön mukaisesti pelastuslautakunnassa

4. Toimialat ja liikelaitokset suunnittelevat väestönsuojelutehtävänsä suojelusuunnitelman mukaisesti

5. Väestönsuojelun suunnittelun yhteistoiminta tehdään pelastuslaitoksen johdolla, pelastuslaitoksen määrittämin yhteistoimintajärjestelyin.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot

Andreas Schneider, varautumispäällikkö, puhelin: 310 31220

andreas.schneider@hel.fi
Close

This decision was published on 16.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi