Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla puisto- ja viheraluesuunnitteluyksikössä, työsuhteisille hankintaoikeudet vuonna 2019

HEL 2019-000150
More recent handlings
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelun puisto- ja viheraluesuunnittelu -yksikön eräiden työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja yksikön päällikön vastuulla vuonna 2019

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus yksikön päällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että

  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjetta ja harmaan talouden torjuntaohjetta
  • toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
  • hankinta ei edellytä tarjouskilpailun ratkaisemista
**********

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 31.12.2019 saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

This decision was published on 09.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Laura Yli-Jama, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26999

laura.ylijama@hel.fi

Decisionmaker

Laura Yli-Jama
yksikön päällikkö