Helsingin kaupungin liittyminen Terve Kunta –verkoston jäseneksi

HEL 2019-000275
More recent handlings
Case 3. / 358 §

Helsingin kaupungin liittyminen Terve Kunta -verkoston jäseneksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman Terve Kunta -verkoston jäseneksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin luottamushenkilöedustaja verkostossa on sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus päätti 20.5.2019 hakea jäsenyyttä WHO:n European Healthy Cities -verkostoon kaudelle VII (2019–2024). Hakemus on jätetty joulukuussa 2019 ja on lopullisessa arviointivaiheessa tieteellisessä neuvostossa. Poikkeustilanteen vuoksi hakemusten lopullinen hyväksyminen on siirtynyt syksylle 2020. Healthy Cities -verkoston syksyllä 2019 uusittujen hakemusohjeiden mukaan edellytys hyväksymiselle on, että kaupunki toimii aktiivisesti myös kansallisessa verkostossa, eli Terve Kunta -verkostossa.

Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä on päättänyt esittää liittymistä Terve kunta -verkostoon, jonka tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Tavoitteen toteuttamiseksi verkosto kehittää ja arvioi verkostokuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintamuotoja ja toiminnan arviointia. Se myös tuottaa ja välittää tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista kuntien ja seutukuntien välillä ja valtakunnallisesti. Lisäksi kehitetään kansallisesti erilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoja. Vuonna 2020 kehitetään esimerkiksi mielen hyvinvoinnin työtä yhteistyössä Mieli ry:n kanssa

Terve Kunta -verkostoon liittymiseksi kunta tekee hakemuksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja verkoston johtoryhmä päättää liittymisen edellytysten täyttymisestä. Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että liittymisestä on valtuuston tai kaupunginhallituksen päätös ja että Terve Kunta -toimintaan on nimetty vastuullinen luottamushenkilö. Muita liittymisen kriteereitä ovat kaupungissa toimiva Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä, nimetty hyvinvointikoordinaattori ja Terve Kunta -toiminnalle on osoitettu riittävät resurssit, minkä puitteissa verkoston yhdyshenkilön ja luottamushenkilön on mahdollista osallistua verkostotapaamisiin ja vahvistaa omaa osaamistaan. Kaupunki myös sitoutuu jakamaan hyviä käytäntöjä ja oppimaan muilta. Lisäksi liittyessään verkostoon kaupunki sitoutuu verkoston yhteisesti sopimiin tehtäviin sekä valmistelemaan ja järjestämään vuorollaan Terve Kunta -verkoston kokouksia.

Terve Kunta -verkostossa on 24 jäsentä: 19 kuntaa, neljä seutukuntaa ja yksi maakunta. Pääkaupunkiseudun kunnista verkostoon kuuluvat Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Terve Kunta -verkostoon liittymisen hyötyinä Helsingin kannalta ovat pääkaupunkiseudun, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistuminen, osaamisen lisääntyminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Verkostoon liittyminen on maksutonta. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan, mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, sen tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostain on tarkasteltu. Terve Kunta -verkosto on verkostoyhteistyötä eikä järjestö, joten ei ole perusteltua esittää luopumista jostakin jäsenyydestä.

Close

This decision was published on 23.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42525

stina.hognabba@hel.fi