Nuorten aloitteet, tammikuu - kesäkuu 2019, kaupunginvaltuuston käsittelyyn

HEL 2019-000282
More recent handlings
Case 5. / 692 §

V 6.11.2019, Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2019

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1. - 30.6.2019.

Close

Nuorten aloitteilla tarkoitetaan helsinkiläisten 13-17 -vuotiaiden nuorten tekemiä aloitteita kaupungin toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä Helsingin nuorisoneuvoston lausunto.

Nuorten aloitteita käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista.

Nuoret ovat tehneet 1.1. - 30.6.2019 välisenä aikana 55 aloitetta. Kolme aihealuetta, koulu, liikunta ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittäminen, ovat keränneet eniten aloitteita. Nuorisopalvelut ja liikenne ovat myös useamman aloitteen aiheena, samoin ilmastomuutos, jota on käsitelty niin koulujen kasvisruokaa koskevassa aloitteessa kuin aurinko- ja tuulivoimalaa koskevassa aloitteessa ja ilmastonmuutos -aloitteessa. Aloitteiden otsikot ilmenevät aloitekoosteen kansilehdeltä.

Helsingin nuorisoneuvosto katsoo lausunnossaan, että nuorten aloitejärjestelmä on ottanut edistysaskelia. Vastaukset ovat selkeytyneet ja sisältävät enemmän konkreettisia toimia sekä perusteita. Samalla nuorisoneuvosto toivoo selkeitä toimia aloitteiden eteenpäin viemiseksi.

Nuorisoneuvoston lausunnossa todetaan samalla, että aloitteista yli puolet oli nuorisoneuvoston jäsenten tekemiä, ja muiden helsinkiläisnuorten aloitteet ovat valitettavan harvinaisia. Aloitejärjestelmää tulee sen vuoksi kehittää ja markkinoida. Nuorisoneuvoston lausunnossa huomautetaan vielä, että nuorilla on paljon tietotaitoa, joten nuorisoneuvosto tulisi kutsua kaupunginvaltuustoon muutenkin kuin aloitteita käsiteltäessä. Lisäksi nuorisoneuvosto kaipaa nykyistä tiiviimpää yhteistyötä toimialojen kanssa.

Helsingissä käytössä olevaa nuorten aloitejärjestelmää selvitetään parhaillaan kahdessa opinnäytetyössä. Muotoilun YAMK (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) opinnäytetyössä tutkitaan nuorten aloitejärjestelmän aloitteentekijöille tuottamaa vaikuttamisen kokemusta ja sitä, miten järjestelmää tulisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin nuorten tarpeita. Työhön kuuluu aloitteita tehneiden nuorten yksilöhaastatteluja. Yhteisöpedagogiikan YAMK (Humanistinen ammattikorkeakoulu) opinnäytteessä keskitytään aloitteiden johdosta tehtyyn viranhaltijavalmisteluun. Molempien opinnäytetöiden tuloksia on tarkoitus hyödyntää aloitejärjestelmän kehittämisessä.

Kun kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita, on kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Close

This decision was published on 14.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi