Lainahakemus, jalkapallokentän tekonurmihanke, Vallilanlaakso, Kumpulan nurmikenttä Oy

HEL 2019-000300
More recent handlings
Case 9. / 178 §

Lainan myöntäminen Kumpulan nurmikenttä Oy:lle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kumpulan nurmikenttä Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 209 000 euron lainan tekonurmipintaisen jalkapallokentän rakentamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 12 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Vuonna 1956 perustettu Käpylän Pallo ry on yksi aktiivisimpia ja 900 jäsenellään suurimpia jalkapalloliikuttajia Helsingissä. Seura toteutti Vallilanlaaksoon vuonna 2011 ensimmäisen tekonurmikentän. Nykyinen hanke on jo tuolloin suunniteltu toinen vaihe alueen kenttäolosuhteiden parantamiseksi. Uusi tekonurmikenttä palvelee väkimäärältään kasvavan alueen ja läheisen Mäkelänrinteen urheilulukion tarpeita seuran toiminnan laadullisen parantamisen ohella. Kenttähankkeen toteuttaa Kumpulan nurmikenttä Oy, joka on Käpylän Pallon 100 % omistama yhtiö.

Kaupunki valmistelee hakijan kanssa kenttäalueesta 15 vuoden vuokrasopimusta.

Kumpulan Nurmikenttä Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 524 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 209 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 158 000 euroa ja valtion avustuksella 157 000 euroa. Suomen Palloliitolta mahdollisesti saatava avustus pienentää hankkeen omarahoitusosuutta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 41,7 miljoonaa euroa, josta 29,7 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.01.2019 § 26

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Kumpulan Nurmikenttä Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Vallilanlaaksonkentälle rakennettavaa tekonurmipintaista jalkapallokenttää:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 209 000 euron lainan myöntämistä kahdentoista (12) vuoden laina-ajalla Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle Vallilanlaaksonkentän alueella sijaitsevalle maa-alueelle.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut etenkin ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien jalkapallokenttien vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen kaupungin puolelta vastaavalla tavalla kuin esitetyssä rakennushankkeessa ei ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Kumpulan Nurmikenttä Oy:n esittämä hanke täydentää kaupungin palveluja, ja hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan hanke palvelee Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin oma rakentamistarvetta. Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta 15 vuoden vuokrasopimus.

Kumpulan Nurmikenttä Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 524 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista noin 209 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan pitkäaikaisella omarahoituksella 158 000 euroa (alv. 0 %) ja valtion avustuksella noin 157 000 euroa (alv. 0 %). Näiden lisäksi Kumpulan Nurmikenttä Oy on ilmoittanut, että se tulee hakemaan Suomen Palloliitolta HatTrick-avustusta, mikäli sen haku aukeaa vuodelle 2019. Mikäli HatTrick-avustus myönnetään se tulee pienentämään omarahoituksen osuutta.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta@hel.fi
Close

This decision was published on 25.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi