Kunnan asukkaan aloitteet, kesäkuu - joulukuu 2018, kaupunginvaltuuston käsittelyyn

HEL 2019-000371
More recent handlings
Case 6. / 236 §

V 24.4.2019, Kunnan asukkaan aloitteet 1.7. - 31.12.2018

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kunnan asukkaan aloitteita kirjattiin 1.7.–31.12.2018 välisenä aikana yhteensä 12 kappaletta. Helsinki on liittynyt oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi-palveluun. Osa aloitteista on tullut em. verkkopalvelun kautta.

Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vastaukset ovat liitteenä.

Aloitteista kymmenen koskee kaupunkiympäristön toimialaa ja kaksi sosiaali- ja terveystoimialaa. Aloitteiden tekijöille on vastattu apulaispormestarin kirjeellä. Aloitteista on pyydetty vastausta varten tarvittaessa toimialan lausunto.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloitteiden lisäksi palautejärjestelmään saapuu myös muita aloitteita ja palautteita, jotka ohjataan toimialojen vastattavaksi.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelunkäyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jäsenen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Close

This decision was published on 16.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046

anja.vallittu@hel.fi