Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston avustusmäärärahan osittaminen vuonna 2019

HEL 2019-000473
More recent handlings
§ 5

Käyttämättä jäävän vuoden 2019 liikunnan avustusmäärärahan myöntäminen

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti myöntää käyttämättä jäävän vuoden 2019 avustusmäärärahan, yhteensä 8 200 euroa HIFK Ishockey rf:n naisten jääkiekon edustusjoukkueen jäävuoromaksuihin.

Avustus maksetaan avustuksensaajalle välittömästi päätöksen jälkeen.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.11.2019).

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 24.1.2019 § 3, että mikäli liikunnan avustuksia jää jakamatta, liikuntajohtaja tekee päätöksen käyttämättä jäävien määrärahojen kohdentumisesta liikunnan avustuksiin.

Vuoden 2019 avustuksista starttiavustuksia jäi hakematta ja jakamatta yhteensä 2 000 euroa. Tapahtuma-avutuksia palautui yhteensä 6 200 euroa. Yhteensä liikunnan avustuksia jäi jakamatta 8 200 euroa.

Liikuntajohtaja päätti osoittaa käyttämättä jääneen avustusmäärärahan HIFK Ishockey rf:n naisten jääkiekon edustusjoukkueen jäävuoromaksuihin.

HIFK Ishockey rf on vedonnut liikuntapalveluun saadakseen tukea tilavuoromaksuihin naisten jääkiekolle.

Naisten liigajoukkue ei ole toiminta- ja tilankäyttöavustuksen tai tilankäyttöavustukseen kuuluvan lasten ja nuorten jääkiekko- ja taitoluisteluseurojen tiloihin kohdistuvan tuen eli clearing-järjestelmän piirissä. Naisten liigajoukkuetta ei ole myöskään pystytty tukemaan kaupungin edullisin tilavuoroihin (Oulunkylän jäähalli, aikuisten jäähallivuoron hinta on 40€/h ja alle 20-vuotiaiden 8€/h).

Helsingissä tyttö- ja naisten jääkiekko on ollut pienimuotoista. Helsingin IFK perusti 1.5.2018 naisten joukkueen ja täyden tyttökiekkopolun kiekkokoulusta alkaen tavoitteenaan lisätä tyttöjen harrastusmahdollisuuksia ja harrastajamääriä merkittävästi lähivuosina sekä nostaa helsinkiläinen joukkue Naisten Liigaan. Tavoitteeksi asetettiin myös se, että naisten edustusjoukkueen pelaajien kustannukset pelaamisesta pysyvät erittäin kohtuullisina.

Tyttöjen harrastajamäärät jääkiekossa ovat kasvaneet. Edustusjoukkue saavutti ensimmäisen toimintakauden päätteeksi Liiga-paikan kaudelle 2019-20. Naisten Liigassa kulut ovat kasvaneet mm. lisääntyneiden ottelu- ja harjoitusmäärien sekä valmennus- ja matkakustannusten nousun vuoksi. Suurin kasvu on tapahtunut jäämaksuissa. Jään tuntihinta nousi 84 eurosta 154 euroon, mikä tarkoittaa vuositasolla n. 25 000 euron kasvua jo valmiiksi suurimpaan kuluerään. Esimerkiksi Espoossa Kiekko-Espoon naisten liigajoukkueen tuntihinta jäille on 10 euroa.

This decision was published on 13.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja