Ylitysoikeus vuodelle 2019, käyttämättä jääneet vuoden 2018 määrärahat, kaupunginkanslia

HEL 2019-000557
More recent handlings
Case 18. / 187 §

Kaupunginvaltuuston 27.2.2019 § 73 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2019

Helsinki City Board

Esitys

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.2.2019 § 73 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2018 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2019 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan:

Käyttötalousosa:

luku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi

kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1 740 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 290 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

sosiaali- ja terveystoimialalle 1 272 700 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

Investointiosa:

talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus

talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 22 500 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin, maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin jne. projektialueilla (liite 1)


talousarvioluku 8 02 Rakennukset

talousarviokohta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 2 800 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämiseen liittyviin keskeneräisiin hankkeisiin

talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät

talousarviokohta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 3 200 000 euroa keskeneräisiin kadunrakennustöihin projektialueilla (liite 1)

talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 600 000 euroa Liikenneviraston yhteisten hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun eri kohteissa (liite 1)

talousarvioluku 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet

kaupunkiympäristön toimialalle 100 000 euroa keskeneräisiin puistojen rakentamistöihin Kalasataman-alueella

talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous

talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 6 290 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 1 010 623 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin

Rahoitusosa:

talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 9 210 260 euroa lainojen nostoihin Helsingin yhteiskoulua ja Reaalilukiota, Lauttasaaren yhteiskoulujen kannatusyhdistys ry:tä (kaksi lainaa), Maanviljelyslyseon osakeyhtiötä, Koy Oulunkylän Sotaveteraanitaloa, Koy Oulunkylän Sotaveteraanitaloa II:a, Oranssi Asunnot Oy:tä sekä kaupunkikonsernin yhteisöä varten (liite 1)

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus 11.02.2019 § 112

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2019 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-

luku/kohta euroa

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 14 303 000

1 40 01 Kaupunginkanslia 4 734 000

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja
kaupunginkanslian käytettäväksi 40 000

3 10 01 Kaupunkirakenne 349 000

Käyttötalousosa yhteensä 19 426 000

TA-

luku/kohta euroa

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan 10 000 000
oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä
kaavoituskorvaukset Kylkn käytettäväksi

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, 22 500 000
Khn käytettäväksi

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja 4 400 000
rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, 32 000 000
Kylkn käytettäväksi

8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi 11 000 000

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, 2 800 000
Khn Käytettäväksi

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen 16 200 000
sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi 3 200 000

8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, 600 000
Khn käytettäväksi

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi 2 000 000

8 04 02 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi 100 000

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

8 05 01 Keskushallinto 6 711 000

8 05 02 Kasvatus- ja koulutustoimiala 21 490 000

8 05 03 Kaupunkiympäristötoimiala 5 134 000

8 05 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala 3 297 000

8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 3 162 000

8 06 Arvopaperit 20 000 000

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, 7 301 000
Khn käytettäväksi

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi 1 500 000

Investointiosa yhteensä 172 098 000

TA-

luku/kohta euroa

9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

9 01 02 33 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 29 211 000

Rahoitusosa yhteensä 29 211 000

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 110 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 301 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle vastaavasta kokonaisuudesta 28.1.2019 (65 §) tekemänsä ehdotuksen.

28.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko@hel.fi
Close

This decision was published on 25.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva

Ask for more info

Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Attachments

1. Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.