Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, matemaattis-luonnontieteelliset aineet, työavain 5-3597-18

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2019-000573
More recent handlings
§ 6

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, matemaattis-luonnontieteelliset aineet, työavain 5-3597-18

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden määräaikaisen tuntiopettajan tehtävän.

Päätöksen perustelut

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 28.11.2018-12.12.2018 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Vilppulantien toimipaikka.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (17.5.2017, § 22) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen työtehtävään päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on matemaattisten aineiden opettajan tehtävät Stadin ammattiopistossa.

Tuntiopettajan tehtävää haki hakuajan kuluessa yksitoista henkilöä. Hakijoista 3 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin seitsemän henkilöä.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi kokemus ohjaavasta ja valmentavasta opettajuudesta sekä työskentelystä monialaisessa opettajatiimissä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan matemaattisten aineiden tuntiopettajan tehtävään oli vain vähän hakuilmoituksessa mainittuja edellytyksiä täyttäviä hakijoita, tehtävä jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävää hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 11.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 661 5064

satu.suihkonen@edu.hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1