Globaalien kaupunkien yhteistyö, Helsingin kaupungin liittyminen Carbon Neutral Cities Alliance -verkostoon

HEL 2019-000699
More recent handlings
Case 18. / 162 §

Helsingin kaupungin liittyminen Carbon Neutral Cities Alliance -verkostoon

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki hakee Carbon Neutral Cities Alliance -verkoston jäsenyyttä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunkien merkitys suurten globaalien haasteiden ratkaisijoina kasvaa. Kaupungit ovat ratkaisukeskeisiä, pragmaattisia ja ketteriä etsiessään vastauksia suuriin haasteisiin. Ilmastonmuutoksen torjuntaan vakavasti ja kunnianhimoisesti suhtautuvat kaupungit voivat innovaatioillaan ja esimerkillään vaikuttaa omaa osuuttaan olennaisesti merkittävämmällä tavalla ihmiskunnan tulevaisuuteen. Tässä kehityksessä Helsinki haluaa toimia ensimmäisten joukossa. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n hiljattain julkaiseman raportin mukaan ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen on vielä mahdollista, mutta se vaatii kauaskantoisia ja ennennäkemättömiä muutoksia.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 asetettiin tavoitteeksi päästöjen vähentäminen 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Kaupunkistrategia ja siihen pohjautuva Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma toimivat myös kimmokkeena Helsingin päätökselle aloittaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisen raportointi paikallistasolla ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa ja toisena maailmassa.

Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA) on 20 johtavan globaalin kaupungin verkosto, jonka kaikki jäsenkaupungit tavoittelevat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80–100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä tai aikaisemmin. Aloite Helsingin kaupungin liittymisestä on tullut suoraan CNCA-verkostolta. Verkosto on perustettu vuonna 2014 Kööpenhaminassa ja sitä oli perustamassa 17 kaupunkia: Berliini, Boston, Boulder, Kööpenhamina, Lontoo, Melbourne, Minneapolis, New York, Oslo, Portland, San Francisco, Seattle, Sydney, Tukholma, Vancouver, Washington ja Yokohama. Nykyisiä rahoittajia ovat Barr Foundation, Kresge Foundation, Summit Foundation, McKnight Foundation, Rockefeller Brothers Fund ja Bullitt Foundation.

Verkostoon liittyminen tukisi Helsingin brändiä vastuullisena ja kunnianhimoisesti ilmastonmuutosta torjuvana kansainvälisenä kaupunkina. Kaupunkistrategian mukaan Helsinki haluaa erottautua globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottuneena edelläkävijänä, mitä verkostoon liittyminen tukisi. Liittymällä verkostoon Helsinki vahvistaisi kansainvälistä toimintaansa ilmastonmuutokseen liittyen yhdessä johtavien kaupunkien kanssa. Verkoston kautta Helsinki voisi viedä hyviä käytäntöjä muualle maailmaan sekä löytää uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen.

Verkoston kautta Helsingin olisi mahdollista saada vertaistukea kaupungeilta, joilla on yhtä kunnianhimoiset tai jopa kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet. Verkosto yhdistää kaupunkeja, järjestää tapaamisia ja viestii aktiivisesti verkoston kuulumisista. Verkosto tarjoaa jäsenilleen myös mahdollisuuden hakea rahoitusta innovatiivisten ideoiden testaamiseen CNCA Innovation Fund -rahastosta. Tähän mennessä se on rahoittanut 45 projektia ja investoinut niihin 2,8 miljoonaa dollaria. CNCA:n lisäksi hankkeita rahoittavat CNCA:n ulkopuoliset toimijat. Hankkeet koskevat laajasti muun muassa uusiutuvaa energiaa, hiilen talteenottoa ja varastointia, päästötöntä rakentamista ja asumista, liikenteen sähköistämistä ja hiilineutraalisuutta. Helsinkiä on jo tiedusteltu mukaan hiilen varastointiin ja rakennusmateriaaleihin varastoituneeseen hiileen liittyen. Verkoston jäsenyys tukisi Hiilineutraali Helsinki 2035 -päästövähennysohjelman toteuttamista omalta osaltaan.

Carbon Neutral Cities Alliance -verkosto on suurelta osin C40-ilmastoverkoston jäsenistä koostuva verkosto. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Adelaide, Berliini, Boston, Boulder, Kööpenhamina, Melbourne, Minneapolis, Lontoo, New York, Oslo, Portland, Rio de Janeiro, San Francisco, Seattle, Tukholma, Sydney, Toronto, Vancouver, Washington ja Yokohama.

Jäsenmaksu on 10 000 USD vuodessa eli noin 8 650 euroa. Jäsenmaksu kattaa kahden henkilön osallistumiskustannukset verkoston vuosikokoukseen ja mahdollistaa hankerahoituksen saamisen. Kaupunkiympäristön Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaisi kaupungin jäsenmaksusta ja toimisi Helsingin kaupungin vastuuyksikkönä verkoston hyödyntämisessä ja siihen liittyvässä yhteistyössä.

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimialan tai liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Uusia verkostojäsenyyksiä esitettäessä tulisi samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan mahdollisuutta luopua jostakin aiemmasta jäsenyydestä. Tehdyssä jäsenyystarkastelussa ei ole löytynyt sellaista verkostoa, jonka jäsenyydestä voisi tässä yhteydessä luopua.

Close

Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 134

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson@hel.fi
Close

This decision was published on 12.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi