Virkamatka, rakennusten ja yleisten alueiden jaosto, Ruotsi Tukholma 7.-8.3.2019

HEL 2019-000703
More recent handlings
Case 7. / 135 §

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston virkamatka Tukholmaan 7.-8.3.2019

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varsinaiset jäsenet, tai näiden ollessa estyneitä varajäsenet, sekä kaksi kaupunkiympäristölautakunnan jäsentä tekemään virkamatkan Tukholmaan, Ruotsiin 7.–8.3.2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Rakennusten ja yleisten alueiden jaostolla, kaupunkiympäristölautakunnalla ja kaupunkiympäristön toimialalla on seuraavien vuosien aikana strategisina tavoitteina muun muassa kiinteistöstrategian toimeenpano. Strategia sisältää suunnitelman sisäilmaongelmista kärsivien koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennusten korjaamista ja korvaamista uusilla rakennuksilla tai väistötiloilla.

Jaoston ja toimialan käytännön työn kannalta on tärkeää tutustua myös muiden pohjoismaisten kaupunkien toimintatapoihin koulutilojen omistamisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa sekä niistä saatuihin kokemuksiin. Kiinteistöstrategian valmistelun yhteydessä on selvitetty konsulttihaastatteluin muiden pohjoismaiden käytäntöjä ja tavoitteita palvelurakennusten hallinnassa. Kaupunkistrategiassa on linjattu että Helsingissä lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt. Lisäksi kasvavassa kaupungissa tarvitaan riittävästi kouluja. Tämä edellyttää uusia ketteriä toimintatapoja riittävien opetustilojen turvaamiseksi. Jaoston on tässä mielessä tarkoituksenmukaista tehdä tutustumismatka Tukholmaan. Jaoston jäsenten lisäksi virkamatkalle osallistuu kaksi kaupunkiympäristölautakunnan jäsentä.

Virkamatkalla on tarkoitus tavata Tukholman kaupungin koulutiloista vastaavia henkilöitä ja tutustua koulukohteisiin, sekä peruskorjattuihin että uudiskohteisiin.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1 500 euroa henkilöä kohden.

Kaupunginhallitus on 29.1.2018 § 50 hyväksynyt luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet, joiden mukaan toimialalautakunnan jaosto voi tehdä yhden virkamatkan ulkomaille valtuuston toimikauden aikana. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on jo tehnyt yhden ulkomaille suuntautuvan virkamatkan (khs 24.9.2018 § 613). Matkustamiseen liittyvistä periaatteista poikkeavista virkamatkoista päättää kaupunginhallitus.

Close

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.02.2019 § 18

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi rakennusten ja yleisten alueiden varsinaiset jäsenet tai näiden ollessa estyneitä, varajäsenet sekä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet sekä kouluhankkeiden valmistelijoiden tekemään virkamatkan Tukholmaan, Ruotsiin 7. - 8.3.2019 tutustumaan paikallisiin kouluhankkeisiin.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansiomenetyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1 500 euroa/henkilö.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot

Tiina Riutta, johdon sihteeri, puhelin: 310 26415

tiina.riutta@hel.fi

Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden@hel.fi
Close

This decision was published on 13.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi