Vahingonkorvaus, esinevahinko, Keskustakirjasto Oodi, 17.1.2019

HEL 2019-000806
More recent handlings
§ 12

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa keskustakirjasto Oodissa

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti hyväksyä ********** 479,00 vahingonkorvausvaatimuksen koskien takin rikkoutumista keskustakirjasto Oodissa.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen koskien esinevahinkoa keskustakirjasto Oodissa. Vaatimuksen mukaan hakija on ollut 17.1.2019 Oodissa kokouksessa ja jättänyt takkinsa naulakkoon ryhmälle varattuun huoneeseen. Kesken päivän hakija oli vaatimuksen mukaan löytänyt takkinsa oven välistä ja havainnut siinä useita jälkiä ja reiän. Hakija kuvaa henkilökunnalla olleen suuria vaikeuksia saada ovi kiinni heidän käydessään sulkemassa oven tapahtuman alkaessa ja että "ovea runnottiin väkisin". Hakija on toimittanut valokuvia takille aiheutuneista vaurioista sekä tositteen 479,00 euron korttiostosta 4.1.2019 vaateliikkeessä.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvityksen mukaan kokoustilaan oli tapahtuman ajaksi tuotu irtonaulakko, joka on erehdyksessä ollut sijoitettuna niin lähelle ovea, että hakijan takki on ylettynyt jäämään oven saranapuolen väliin henkilökunnan sulkiessa oven. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kirjastopalvelukokonaisuus ei näin ollen ole asianmukaisesti huolehtinut velvoitteestaan estää vahingon tapahtuminen.

This decision was published on 01.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 09 310 85400

anna-maria.soininvaara@hel.fi

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

anna.koskinen@hel.fi

Decisionmaker

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus 18.1.2019
2. Kuvat vahingosta
3. Kuitti 4.1.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.