Hankerahoitus, EU-hanke, osallistuminen EIT:n Climate KIC-verkoston hankkeen (”SMASH”) toteuttamiseen

HEL 2019-001147
More recent handlings
§ 106

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2019 EU:n rahoittamalle hankkeelle "SMASH"

Elinkeinojohtaja

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti, että keskitetylle hanketoiminnalle varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle vuodelle 2019 enintään 18 584 euroa hankkeen ”SMASH” (projektinumero 1098060001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

SMASH (Sustainable Mobility Analysis as Service Hub Demonstrator) -hankkeessa luodaan kaupunkien liikennesuunnittelua helpottavaa verkkopalvelua, jossa hyödynnetään liikenteestä ja liikkumisesta kerättävää dataa. Palvelu tehdään avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla ja avoimin rajapinnoin. Helsinki osallistuu hankkeeseen osarahoittamalla Forum Virium Helsinki Oy:n osatoteutusta. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2019 ja hankkeelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 8.2.2019 § 26 hyväksynyt kaupungin osallistumisen osarahoittajana SMASH-hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Euroopan Unionin rahoittamasta EIT:n Climate-KIC ohjelmasta.

Helsingin osahankkeen toteuttajana toimii Forum Virium Helsinki Oy. Kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö seuraa hankkeen toteuttamista ja maksaa hankkeen kuntarahaosuuden erikseen sovitulla tavalla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,349 miljoonaa euroa, josta Climate KIC-rahoituksen osuus on noin 899 000 euroa. Forum Virium Helsinki Oy:n osahankkeen kustannukset ovat enintään 55 750 euroa, josta tuen osuus on 37 166 euroa ja Helsingin kuntarahoitusosuus 18 584 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 8.2.2019 § 27 jakanut talousarviokohdan 1 50 04 määrärahan elinkeinojohtajan käytettäväksi.

Elinkeinojohtajan päätös on sidottu EIT:n Climate-KIC -ohjelmasta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 06.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö