Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019-2025

HEL 2019-001191
More recent handlings
Case 20. / 405 §

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019−2025

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset vuosille 2019−2025.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset toteuttavat kaupunkistrategiaa 2017−2021, jonka visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Toimivassa kaupungissa varaudutaan myös sääilmiöiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin. Kaupunkistrategian mukaan “Helsinki erottautuu globaalin ilmastovastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottuneena edelläkävijänä”, “Jokainen tuntee olonsa turvalliseksi Helsingissä” ja ”Turvallisuus on kaupungin kilpailuvaltti” sekä ”Hulevesien kustannustehokkaan hallinnan edistämiseksi viherpinta-alaa lisätään kaupunkirakenteessa.”

Helsingin kaupungilla on useita suunnitelmia, ohjausmekanismeja, työkaluja sekä hankkeita, joiden avulla sopeutumista toteutetaan kaupungin suunnittelussa. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelma, Helsingin hulevesiohjelma, Viherkattolinjaukset, Luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelma sekä Itämerihaasteen Itämeri-toimenpideohjelma sisältävät sopeutumisen linjauksia tukevia tavoitteita ja toimia. Sopeutumisen linjauksiin on tunnistettu pääosin niitä toimenpiteitä, joita olemassa olevat suunnitelmat ja ohjelmat eivät sisällä.

Helsinki on liittynyt Global Covenent of Mayors -sitoumukseen, jossa edellytyksenä on, että kaupunki laatii hillinnän ja sopeutumisen toimenpideohjelmat.

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset toteuttaa omalta osaltaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 2030.

Close

Taustaa

Ilmasto muuttuu ja Helsingin tulee varautua ennalta tuleviin muutoksiin. Ilmastonmuutoksen hillinnällä pyritään välttämään vaarallinen ilmastonmuutos, joka nykytietämyksen mukaan tarkoittaa korkeintaan 1,5 asteen maapallon keskilämpötilan nousua. Helsinki on aloitteellinen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kaupunkistrategiassa tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraali Helsinki toimenpideohjelmassa on esitetty toimenpiteet, joilla tähän tavoitteeseen päästään. Ilmasto on lämmennyt globaalisti noin asteen, ja ilmakehään jo päästetyt kasvihuonekaasut lämmittävät ilmastoa edelleen. Siksi tehokkaistakin hillintätoimista huolimatta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen on myös välttämätöntä.

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset ovat strateginen suunnitelma, jota toteuttamalla Helsinki voi sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Sopeutumislinjauksilla kaupunki pyrkii vähentämään ilmastonmuutoksen haitallisia seurauksia yhteiskunnan toimintakykyyn, talouteen, luontoon ja ihmisten arkipäivään sekä hyödyntämään muuttuvan ilmaston aiheuttamia mahdollisia etuja.

Sopeutumislinjaukset ovat voimassa kuluvan ja seuraavan valtuustokauden. Linjauksissa tarkastellaan muuttuvaa ilmastoa myös pitkällä aikajänteellä, aina vuosisadan loppuun asti.

Sopeutumislinjausten ohjauksesta vastasi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin johtama Helsingin kaupungin ilmastoryhmä, jonka perustama sopeutumisryhmä vastasi sisällön tuottamisesta linjauksiin. Ilmastonmuutokseen sopeutumista ei nähdä erillisenä asiana vaan kiinteänä osana kaupunkiorganisaation toimintaa. Linjausten työstämistä varten koottiin ja analysoitiin kaupungin johtamis- ja suunnittelujärjestelmää ja tunnistettiin noin 60 suunnitelmaa, ohjausmekanismia, työkalua ja hanketta, joiden avulla sopeutumista toteutetaan kaupungin suunnittelussa. Linjauksiin tunnistettiin pääosassa toimenpiteitä, joita olemassa olevat ohjelmat ja suunnitelmat eivät kattaneet.

Sopeutumisen linjaukset valmistuivat helmikuussa 2017 ja ne päivitettiin syksyllä 2018. Päivityksessä on otettu huomioon toimenpiteiden tilanne, kaupungin muuttunut organisaatio sekä uusi strategia ja alkuvuonna 2018 valmistuneen Helsingin ilmastoriskiarvioinnin tulokset ja uusin saatavilla ollut ilmastonmuutostieto. Linjausten päivitystä varten järjestettiin sopeutumisryhmälle työpaja ja linjaukset ovat olleet sopeutumisryhmän ja asiantuntijoiden kommentoitavina.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa (10.12.2018 § 809) todettiin, että ilmastomuutokseen sopeutuminen on välttämätöntä ja että kaupungin sopeutumislinjaukset tuodaan erikseen päätöksentekoon.

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019−2015

Sopeutumisvisio

Sopeutumisvisio esittelee, millainen on ilmastonkestävä Helsinki vuonna 2050. Sopeutumisvisio 2050 on keskipitkän aikavälin tarkastelua ja ajallisesti sama kuin yleiskaavan aikajänne. Sopeutumisvision mukaan Helsinki on ilmastonkestävä ja turvallinen kaupunki. Helsinki on sopeutunut hyvissä ajoin muuttuvaan ilmastoon sekä varautunut äärimmäisiin sääilmiöihin ja ilmastonmuutoksen globaaleihin vaikutuksiin. Helsinki on integroinut sopeutumisen kaupungin suunnitteluun ja kehittää jatkuvasti sopeutumistoimintaansa. Sopeutumisen hyötyjä ja kustannuksia tarkastellaan kokonaistaloudellisesti pitkällä aikavälillä. Kaupunki edistää sopeutumisen liiketoimintamahdollisuuksia tarjoamalla toimintaympäristön, jossa on helppo kokeilla ja ottaa käyttöön sopeutumista edistäviä ratkaisuja. Helsinki tunnetaan sopeutumisen kansainvälisenä edelläkävijänä.

Sopeutumisen teemat

Sopeutumisvision saavuttamiseksi tarvitaan tekoja, jotka käsitellään neljän teeman avulla. Teemat ovat varautuminen, integrointi, kehittäminen ja liiketoimintamahdollisuudet. Kullekin teemalle on esitetty alavisio ja jokainen teema sisältää keskeiset toimenpiteet eli prioriteetit, joihin kahden valtuustokauden (2017−2025) aikana tulee keskittyä. Nykyiselle valtuustokaudelle on asetettu myös konkreettiset toimenpiteet. Valtuustokauden vaihtuessa suunnitelma päivitetään, jolloin uudet konkreettiset toimenpiteet vuosille 2021−2025 asetetaan.

1. Varautuminen

Teeman alavisiona on, että Helsinki varautuu sään ääri-ilmiöiden yleistymiseen ja voimistumiseen kehittämällä kaupungin infrastruktuuria ilmastonkestäväksi, sekä parantamalla ihmisten tietoisuutta ja valmiutta toimia. Kaupungin organisaation eri toimialat tunnistavat vastuunsa varautumisessa ja huomioivat omassa valmius- ja varautumissuunnittelussaan ilmastonmuutoksen vaikutukset. Infrastruktuurin ilmastonkestävyyttä tarkastellaan säännöllisesti ja kehitetään tarvittaessa. Kaupunki toimii ennakoivasti ja tukee kuntalaisten omatoimista varautumista.

Prioriteetit vuosille 2019−2025 ovat: 1. Ilmastoriskien kartoitus, 2. Ilmastonkestävyys suunnittelussa ja rakentamisessa, 3. Ohjauskeinot kiinteistöjen ja asukkaiden sopeutumistoimien edistämiseksi, 4. Häiriötilanteiden (kuten hulevesitulvat ja helleaallot) hallinta, 5. Globaali varautuminen ja tietoisuus.

2. Integrointi

Alavision mukaan Helsinki luo ilmastonkestävää yhdyskuntarakennetta, joka on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Helsinki integroi sopeutumistoimet maankäyttöön ja rakentamiseen, kasvatukseen ja opetukseen, luonnonhoitoon, virkistykseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, elinkeinopolitiikkaan sekä valmius- ja varautumissuunnitteluun. Kaupungin toimialat sisällyttävät vuosittaiseen talous- ja toiminnansuunnitteluunsa sopeutumista edistävät toimet. Sopeutumistoimet ovat osa laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmiä. Osaaminen varmistetaan ja toimien toteutukseen suunnataan resursseja riittävästi.

Prioriteetit vuosille 2019−2025 ovat: 1. Integroidaan sopeutuminen kaupungin johtamis- ja ohjausjärjestelmään, 2. Suunnitellaan hulevesien hallinta kokonaisvaltaisesti, 3. Ehkäistään maankäytön muutoksista aiheutuvia haittoja.

3. Kehittäminen ja osaaminen

Teeman alavisiona on, että Helsinki tunnetaan ilmastoasioissa edistyksellisenä kaupunkina. Helsingin kaupungin toimintaa kehitetään uusimman tiedon ja muualta saatujen kokemusten mukaan tuottaen alueelle uutta osaamista ja innovaatioita. Kehittämisen resurssit turvataan. Helsinki osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin ja tuo esille hyviä käytäntöjä. Helsinki viestii kaupunkilaisten ja yritysten sopeutumisen keinoista ja kehittää sopeutumista heidän kanssaan.

Prioriteetit vuosille 2019-2025 ovat: 1. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen osaksi kaupungin johtamista, 2. Sopeutumisen koulutus ja viestintä, 3. Kaupunki sopeutumisen esimerkkinä, 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta, 5. Yhteistyö muiden kaupunkien ja toimijoiden kanssa kaupunki- ja kansainvälisellä tasolla.

4. Kokonaistaloudellisuus ja liiketoimintamahdollisuudet

Alavision mukaan Helsinki on sopeutumisen edelläkävijä näyttäen sopeutumisen esimerkkiä kaikissa toiminnoissaan, kohteissaan ja hankinnoissaan. Kaupunkiorganisaatio tekee tiivistä yhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Kaupunki toimii uusien Smart&Clean –ratkaisujen alustana. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vientiä ja parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua. Kaupungin toimintaa ohjaa kokonaistaloudellisuus ja pitkän aikavälin suunnittelu. Tämän ansiosta ilmastoriskit ovat hallinnassa ja sopeutumisen mahdollisuudet osataan hyödyntää.

Prioriteetit vuosille 2019−2025 ovat: 1. Sopeutuminen otetaan osaksi kaupunkikehittämistä ja yritysyhteistyötä, 2. Helsinki toimii kokeilujen ja innovaatioiden testialueena Smart&Clean –ratkaisuille, 3. Sopeutumisen kokonaistaloudellista arviointia investoinneissa kehitetään.

Seuranta

Linjauksia tullaan seuraamaan osana kaupungin ympäristöraportointia.

Close

Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 375

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.02.2019 § 62

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2017-2025.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ympäristösuunnittelija Susanna Kankaanpää. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Johanna Af Hällström, vs. tiimipäällikkö, puhelin: +358 9 310 32044

johanna.afhallstrom@hel.fi
Close

This decision was published on 04.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi