Tapahtumayhteistyösopimus -Beach Volleyn SM-osakilpailu 2019, Hietsu Beach Volley ry

HEL 2019-001263
More recent handlings
§ 3

Tapahtumayhteistyösopimus -Beach Volleyn SM-osakilpailu 2019

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti tehdä tapahtumayhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden ja Hietsu Beach Volley ry:n kesken. Sopimus koskee beach volley SM-osakilpailun (10.-11.8.2019 ) ja biitsin superviikon (8.-14.7.2019) järjestämistä Helsingissä. Sopimuksen mukaisesti liikuntapalvelu maksaa 10 000 euroa Hietsu Beach ry:lle tapahtuman järjestelykustannuksien tukemiseksi. Muutoin sopimusehdot määritellään liitteenä olevan tapahtumayhteistyösopimuksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa Helsingin positiivista tunnettuutta ja vahvistaa brändiä niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä luoda näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi. Helsingin kaupungin vuosien 2017–2021 ”Maailman toimivin kaupunki” – kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki. Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki.

Helsingissä Rautatientorilla ja Hietsussa järjestettävä SM-osakilpailu on beach volleyn suurin ja näkyvin tapahtuma kotimaassa. Samalla se on isojen juoksutapahtumien ja jalkapallon Helsinki Cupin ohella yksi voimakkaimmin kaupunkikuvassa vuosittain näkyvä urheilutapahtuma. Tapahtuma on viikonlopun mittainen ja siihen on yleisöllä vapaa pääsy.
Vuonna 2018 Helsingin SM-osakilpailua kävi viikonlopun aikana paikan päällä katsomassa yli 8000 katsojaa. Rautatientorin ja Hietsun kenttien ottelut streemataan myös suorana vapaasti katsottavaksi IS-TV:n alustalle. Vuonna 2018 streemi keräsi n. 20 000 katselukertaa. Tapahtuman budjetti on reilu 50 000 euroa ja se toteutetaan talkoovoimin.

Biitsin superviikko Hietsussa on perinteinen tapahtumaviikko, joka kokoaa lajin harrastajia Hietsuun ympäri maata. Biitsin superviikolla järjestetään turnaus viikon jokaisena päivän. Vuonna 2019 superviikon turnauksiin lukeutuvat Hape Open harrastajaturnaus, Junioreiden kaksipäiväinen SM-turnaus kaikissa ikäluokissa, HBV:n viikkokisat miehille ja naisille, Lentopalloliiton Avoimen kiertueen osakilpailu, Veteraanien SM-kisat ja mies-naispareilla pelattava sekabiitsiturnaus. Biitsin superviikon tapahtumiin osallistuu vuosittain yli 600 lajin harrastajaa kaikissa ikäluokissa.

This decision was published on 31.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö