Selvitys- ja lausuntopyyntö, kantelu, Lauttasaaren vanhempainyhdistys ry ym., Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun sisäilmaongelmat, EOA

HEL 2019-001267
More recent handlings
Case 19. / 381 §

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun sisäilmaongelmista tehdyn kantelun johdosta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus antoi eduskunnan oikeusasiamiehelle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki toteaa lausuntonaan, että kaupunki on käsitellyt Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulurakennuksen sisäilma-asioita vastuullisesti sekä huolehtinut asian riittävästä tiedottamisesta asianmukaisesti.

Koulurakennuksen terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen

Helsingin kaupunki on hoitanut suunnitelmallisesti Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulurakennuksen ylläpidon ja kiinteistönhuollon toimet ja siten varmistanut sekä kiinteistön kunnon säilymisen että tilojen terveellisyyden ja turvallisuuden. Kaupungin saatua yhteydenoton, että koulussa on aihetta epäillä sisäilman laatua, on asiaan reagoitu asianmukaisesti.

Koulurakennuksessa on tehty useita tutkimuksia ja korjauksia sisäilman laadun parantamiseksi. Rakennuksesta suoritetuissa tutkimuksissa ei ole löytynyt laajoja mikrobivaurioita. Tutkimusten mukaan sisäilman laatuun ovat voineet vaikuttaa yksittäisistä tiloista löytyneet ikkunakarmieristeiden ja lattioiden eristemateriaalien paikalliset mikrobivauriot yhdistettynä heikkoon ilmanvaihtoon. Kyseiset vauriot on korjattu. Lisäksi sisäilman laatua on parannettu monin eri tavoin muun muassa uusimalla ikkunoita, tiivistämällä rakenteita, korjaamalla paikallisia kosteusvaurioita, asentamalla luokkakohtaisia ilmanvaihtokoneita, ummistamalla hormeja sekä uusimalla vanhaa irtaimistoa luokkatiloissa.

Kaupunki on teettänyt kesällä 2018 Vahanen Rakennusfysiikka Oy:llä rakennuksessa täydentävän sisäilmateknisen tutkimuksen, jonka avulla haluttiin varmistaa aiemmin tehtyjen tutkimusten ja korjausten riittävyys. Vahanen Rakennusfysiikka Oy ei ollut aiemmin tutkinut rakennusta, joten sen tuloksia voidaan pitää objektiivisina. Tutkimuksen mukaan korjaukset ja aiemmat tutkimukset ovat olleet riittäviä eikä rakennuksen luokkatiloista ole löytynyt mitään mikä estäisi niiden käytön.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on vuosina 2013–2018 varmistanut koulurakennuksen terveellisyyttä käsittelemällä toiminnanharjoittajan tekemiä terveydensuojelulain (763/1994) 4 luvun 13 §:n mukaisia ilmoituksia tekemällä terveysvalvonnan tarkastuksia kohteessa (tarkastuskäynnit 6.11.2013 ja 21.11.2014) sekä seuraamalla tutkimustuloksia ja korjauksia aktiivisesti kaupungin sisäilmaryhmän ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmaryhmän kautta sekä kiinteistönomistajan lähettämien tiedotteiden ja tutkimusraporttien perusteella.

Sisäilmaongelmien tutkiminen ja korjaaminen

Kaupungilla on vakiintunut toimintamalli sisäilmaongelmien selvittämiseksi. Rakennusten sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi tehdään moniammatillista yhteistyötä. Sisäilmaongelmien selvittämisen eteneminen on kuvattu prosessikaaviossa, joka on löydettävissä kaupungin nettisivuilla osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminenjaymparisto/tontit/sisailma/sisailmatutkimukset/sisailmaongelman- selvitysprosessi.

Kaupunki on selvittänyt Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulurakennuksen sisäilmaolosuhteita edellä mainitun toimintamallin mukaisesti. Kaikki selvitykset ja toimenpiteet ovat edenneet suunnitelmallisesti ja kaikki tarpeellisiksi katsotut toimenpiteet hyvien sisäilmaolosuhteiden varmistamiseksi on tehty. Vuonna 2013 tehdyissä tutkimuksissa on selvitetty kolmen luokkahuoneen sisäilman laatua. Tiloissa ei havaittu pintakosteudenilmaisimella kosteutta eikä aistinvaraisesti todettu kosteusvaurioita tai niihin viittavia merkkejä.

Tutkituissa tiloissa ilma oli käyttäjien kokemuksen mukaan tunkkainen ja raskas. Tiloissa oli tuolloin alkuperäinen painovoimainen poistoilmanvaihto. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet nousivat tutkituissa tiloissa korkeiksi, minkä vuoksi suositeltiin ikkunatuuletusta. Lisäksi sisääntulokerroksessa havaittiin opettajien suihkutilassa kosteusvaurio, joka on korjattu. Iltapäiväkerhon tiloissa, joka toimii erillisessä rakennuksessa, todettiin kemikaalimaista hajua, jonka lähde oli todennäköisesti tiloissa olevat linoleumi-ilmoitustaulut. Vuosina 2015–2018 tehdyistä tutkimuksista ja korjauksista on annettu kattava selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 3.9.2018. Selvitys on lausunnon liitteenä.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristöntoimialan ympäristö- ja lupajaosto toimii Helsingissä kunnan terveydensuojeluviranomaisena. Käytännön valvontatyöstä vastaavat ympäristöpalveluiden ympäristöterveysyksikön terveydensuojelutiimin viranhaltijat. Terveydensuojelulain 5 luvun 27 §:n 2 momentin mukaan asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan esiintyessä kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Ympäristöpalvelut on katsonut, että velvoitetta ei ole 25.11.2014 päivätyn tarkastuskertomuksen jälkeen ollut tarvetta asettaa, sillä kiinteistönomistaja oli jo ryhtynyt selvitys- ja korjaustoimenpiteisiin puutteellisen ilmanvaihdon sekä kosteus- ja homevaurioiden johdosta.

Mahdollisen terveyshaitan selvittäminen ja arviointi

Ympäristöpalvelut on arvioinut mahdollista terveyshaittaa terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisilla tarkastuksilla 6.11.2013 ja 21.11.2014 sekä kiinteistönomistajan teettämien tutkimusraporttien mm. rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus, tutkimusselostus 19.7.2013 ja korjaustöiden laadunvarmistus, mittausraportti 12.9.2018 sekä kiinteistönomistajan laatimien tiedotteiden perusteella. Ympäristöpalvelut on vastaanottanut ajalla 30.3.2015–21.12.2018 yhteensä 26 Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun tutkimuksia ja korjauksia koskevaa tiedotetta.

Ympäristöpalvelut ei ole tehnyt vuoden 2014 jälkeen uutta tarkastusta terveyshaitan arvioimiseksi, vaikka sisäilmaongelmista on ilmoitettu oppilaiden huoltajien taholta vuonna 2017, sillä kiinteistönomistajalla on ollut vireillä toimenpiteitä kiinteistön kunnon tutkimiseksi ja korjaamiseksi, eikä ympäristöpalveluiden mahdollinen pääasiassa aistinvaraisiin havaintoihin perustuva tarkastus olisi tuonut lisäarvoa asiaan.

Yhteistyö eri toimijoiden, viranomaisten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajat ovat tehneet yhteistyötä Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulurakennukseen liittyneiden ongelmien ratkaisemiseksi kaupungin olemassa olevien prosessien mukaisesti. Prosessissa ovat mukana muun muassa tilojen käyttäjät, työsuojelu, tilojen omistaja, työterveyshuolto ja kouluterveydenhuolto. Tarvittaessa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Osana edellä mainittua toimintamallia koulurakennuksen kuntoa ja sisäilmatilannetta on käsitelty muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmaryhmän kokouksissa. Moniammatillinen ryhmä kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa ja huolehtii omalta osaltaan, että sovitut toimenpiteet etenevät ja että tarvittaessa reagoidaan muuttuviin tilanteisiin mahdollisen uuden tiedon pohjalta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmaryhmään kuuluvat toimialan oman tilahallinnon ja työsuojelun edustajien lisäksi kiinteistön omistajan, työterveyshuollon, kouluterveydenhuollon sekä terveydensuojelun edustajat. Kaupunki teettää rakennusten kuntotutkimukset ulkopuolisilla tutkimuskonsulteilla. Omien sisäilma-asiantuntijoiden lisäksi kaupunki on käyttänyt Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun tutkimuksissa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ympäristöpalvelut on tehnyt yhteistyötä eri toimijoiden kanssa muun muassa osallistumalla moniammatillisiin sisäilmaryhmiin. Ympäristöpalveluiden tekemälle tarkastukselle 6.11.2013 on osallistunut rehtori, johtava arkkitehti, kouluisäntä ja työsuojelupäällikkö sekä 21.11.2014 tehdylle tarkastukselle on osallistunut rehtori, tekninen isännöitsijä, kouluisäntä ja oppisopimusharjoittelija. Ympäristöpalvelut on saanut tiedoksi vuonna 2017 kiinteistönomistajan ja oppilaiden huoltajien välistä sähköpostiviestintää, jossa on käsitelty tutkimuksia ja korjauksia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun näkökulmasta toimenpiteitä on tehty varsin paljon. Tutkimuskonsulteilta, sisäilma-asiantuntijoilta, työterveyshuollolta ja kouluterveydenhuollolta saatujen tietojen perusteella työskentelyä on työsuojelun näkökulmasta voitu tiloissa jatkaa.

Käyttäjien kokemien oireiden selvittäminen ja tiedon välittäminen eri toimijoille

Kaupungin sisäilma-asiantuntija on katselmusten ja selvitysten yhteydessä kuullut käyttäjiä heidän kokemasta oireilusta. Asiasta on lisäksi keskusteltu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmaryhmässä.

Työntekijöiden oireilusta tiedot kokoaa työterveyshuolto, joka toimittaa ne kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmaryhmälle. Ennen vuotta 2018 koettu oireilu ei ole työterveyshuollon mukaan ollut tavanomaisesta poikkeavaa. Oppilaiden oireilutilanteen tietojen kerääminen kuuluu pääasiallisesti kouluterveydenhuoltoon, ei terveydensuojeluviranomaiselle. Mikäli oireilutietoja ilmoitetaan terveydensuojeluviranomaiselle, ohjataan ilmoittaja ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon.

Kaupungin toimintamallin mukaan kouluterveydenhoitaja täyttää ja lähettää terveydellisten olojen valvontalomakkeen kouluterveydenhuollon hallintoon ja koulun rehtorille, mikäli hän havaitsee terveysriskejä koululla. Lauttasaaren ala-asteen terveydenhoitaja on ilmoittanut havaitusta oireilusta koulun rehtorille terveydellisten olojen valvontalomakkeella kouluterveydenhuollon ohjeiden mukaisesti. Sisäilmaan liittyviä ilmoituksia on vuonna 2014 tehty yksi, vuonna 2017 kaksi, vuonna 2018 seitsemän ja vuonna 2019 yksi.

Tiedot oppilaiden oireilusta on toimitettu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmaryhmälle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt kaikissa Helsingin kouluissa oppilaille suunnatun sisäilmakyselyn osana THL:n, Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston laajempaa hanketta. Kysely toteutettiin Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulussa vuonna 2016. Kyselyyn vastasivat sekä oppilaat että oppilaiden huoltajat. Oppilaiden vastausten perusteella sisäilmaongelmat eivät nousseet merkittävästi esille. Oppilaiden huoltajien huolestuneisuus oli tutkimuksessa erityisen yleistä, mutta huoltajien vastausprosentti kyselyssä oli huomattavan matala, vain 36%. Kaupunki on tiedottanut kyselyn tuloksista oppilaiden huoltajia tiedotteella. Lisäksi Helsingin kaupungin Työterveyslaitos toteutti huhtikuussa 2018 kaikissa Helsingin peruskouluissa henkilökunnan sisäilmastokyselyn. Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulu kuului niiden 20 koulun joukkoon, joissa olosuhdehaittoja ja oireilua raportoitiin keskimäärin enemmän kuin muissa Helsingin kouluissa. Kyselyyn vastausprosentti oli 81%.

Yhteistyö asian selvittämiseksi koulun henkilöstön, oppilaiden sekä oppilaiden huoltajien kanssa

Kaupunki on järjestänyt henkilökunnalle ja huoltajille ainakin seuraavat tilaisuudet koulurakennuksen sisäilmatilanteesta:

1. Henkilökunnan tiedotustilaisuus 19.10.2015
2. Palautetilaisuus henkilökunnalle 17.11.2015
3. Koulun johtokunnan tapaaminen 23.11.2015
4. Vanhempien tiedotustilaisuus 27.10.2015
5. Vanhempien tiedotustilaisuus 16.5.2017
6. Henkilökunnan tiedotustilaisuus 20.4.2018
7. Tapaaminen yhden opettajan ja yhden vanhemman kanssa 3.5.2018
8. Avoin keskustelutilaisuus henkilökunnalle 3.5.2018 (sisäilma-asiantuntija paikalla oli paikalla tilaisuudessa)
9. Johtoryhmän tapaaminen 3.5.2018
10. Vanhempien tiedotustilaisuus 3.5.2018
11. Yksilötapaamiset 4 opettajan kanssa 28.1.2019, joista yksi tapaaminen peruuntui 28.1.2019

Lauttasaarenala-asteen Myllykallion koulun verkkosivuille on koottu keväällä 2018 tietoa sisäilmatilanteesta. Sivuille on viety tutkimusraportteja ja tiedotteita (ttps://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/lauttasaaren-ala-aste/meidan-koulu/tietoa-koulurakennuksesta). Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun oppilaiden huoltajilta ja opettajilta on tullut sähköpostitse, kaupungin kirjaamon sekä kaupungin palautejärjestelmän kautta vuosina 2016–2018 kymmeniä tietopyyntöjä, joissa on yleensä ollut useita eri kysymyksiä tutkimuksista ja korjauksista. Kaupungin eri asiantuntijat ovat pyrkineet vastaamaan yhteydenottoihin ja kysymyksiin aina enintään kahden viikon kuluessa.

Kaupungin eri toimialojen edustajat ovat olleet paikalla 1.6.2018, jolloin koulun oppilaiden huoltajat järjestivät mielenosoituksen koululla. Kaupungin edustajat vastasivat kyseisessä tilaisuudessa paikalla olleiden huoltajien esittämiin kysymyksiin.

Ympäristöpalvelut on tehnyt yhteistyötä oppilaiden huoltajien kanssa aina kun oppilaiden huoltajat ovat olleet yhteydessä ympäristöpalveluihin. Kolme yksityishenkilöä on kysynyt ympäristökeskukselta neuvoja vuonna 2017 muun muassa kuntokartoituksen perusteella tehtävistä johtopäätöksistä ja opetustilojen käyttökelpoisuudesta. Tarkempi sisältö yksityishenkilöille annetuista vastauksista on esitetty liitteenä olevassa ympäristöpalveluiden vastineessa.

Ympäristöpalvelut on 17.4.2018 vastaanottanut vanhempainyhdistyksen hallituksen, Lauttasaari-Seuran, muutaman koulun johtokunnan jäsenen ja muutaman kaupungin valtuutetun vetoomuskirjeen koulun korjaamisen ym. toimenpiteiden puolesta. Lisäksi ympäristöpalvelut on omalta osaltaan osallistunut kiinteistönomistajan tiedotteen 31.5.2018 laatimiseen. Muita sisäilmaongelmia koskevia yksityishenkilöiden tai yhteisöjen yhteydenottoja ei ole tullut ympäristöpalveluihin vuosien 2013–2018 aikana.

Tiedottaminen asiassa

Helsingin kaupungilla on toimintamalli sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja vakiintuneet viestintäkäytännöt tilanteissa, joissa on tarpeen ryhtyä tutkimuksiin tiloissa koetun sisäilmaan mahdollisesti liittyvän oireilun johdosta. Näissä tapauksissa tiedotetaan sisäilmatutkimusten alkaessa, tutkimustulosten valmistuttua sekä korjauksiin ryhdyttäessä. Tiedotusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla, joka lähettää kaupungin palvelurakennusten käyttäjille vuosittain noin 300 tilojen kuntoa, tutkimuksia ja korjauksia koskevaa tiedotetta. Lisäksi sisäilmatiimi järjestää vuodessa useita sisäilmaan liittyviä tiedotustilaisuuksia muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa sekä vastaa viikoittain kuntalaisten lähettämiin kaupungin tiloja koskeviin tieto- ja asiakirjapyyntöihin. Tutkimustulokset käydään pääsääntöisesti aina läpi koulujen rehtoreiden ja päiväkotien johtajien kanssa.

Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun osalta tiedottaminen on ollut poikkeuksellisen runsasta verrattuna muihin kaupungin tiloihin. Kirjallisia asiakastiedotteita on lähetetty 2015–2018 yhteensä 26 kappaletta. Kaikissa kaupungin lähettämissä tiedotteissa on ollut lisätietojen antajien yhteystiedot. Kirjallisten tiedotteiden lisäksi on järjestetty useita tilaisuuksia sekä henkilökunnalle että oppilaiden huoltajille. Näissä tilaisuuksissa useat eri asiantuntijat ovat olleet kertomassa Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulurakennuksessa tehdyistä tutkimuksista ja korjauksista ja samalla vastanneet heille esitettyihin kysymyksiin. Lisäksi on pidetty useita palavereja asiaan liittyen asiaan kuuluvien asianosaisten kanssa.

Ympäristöpalvelut on tiedottanut vuosina 2013–2018 omasta toiminnastaan ja tekemistään havainnoistaan lähettämällä tarkastuskertomukset koulun, toiminnanharjoittajan ja kiinteistönomistajan lisäksi tiedoksi kouluterveydenhuoltoon, kiinteistön huollosta vastaavalle taholle ja rakennusvalvontavirastoon. Lisäksi terveydensuojelulain perusteella tehdyt päätökset on toimitettu toiminnanharjoittajan lisäksi tiedoksi kiinteistönomistajalle, pelastuslaitokselle ja rakennusvalvontaviranomaiselle. Terveydensuojeluviranomaisen asiakirjat ovat pääasiallisesti julkisia, joten kuntalaisilla on ollut mahdollisuus tutustua niihin.

Sisäilmatilanne nyt ja opiskeluympäristön turvaaminen

Tehtyjen selvitysten ja korjausten perusteella koulussa on turvallista olla perusparannukseen asti.

Sisäilmatilannetta seurataan säännöllisesti. Koululla on kokoontunut seurantaryhmä, jonka palaveriin helmikuussa 2019 osallistui seuraavat tahot: rehtori, kouluterveydenhuollon ja työterveyshuollon edustajat, sisäilmaasiantuntija, isännöitsijä, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö.

Mikäli sisäilmatilanteessa havaitaan muutoksia ja kiinteistössä tarvitaan korjaustoimenpiteitä, tehdään tarvittavat toimenpiteet viipymättä. Ympäristöpalveluiden mukaan sisäilmatilanteen selvittäminen ja terveellisten olosuhteiden järjestäminen ovat kiinteistön omistajan ja toiminnanharjoittajan vastuulla. Viimeisimmän ympäristöpalveluille toimitetun kiinteistönomistajan laatiman tiedotteen (21.12.2018) mukaan muun muassa luokkahuoneissa tehdyssä katselmuksessa sisäilman laatu todettiin tavanomaiseksi, eikä katselmuksessa todettu asumisterveysperusteisia jatkotutkimustarpeita, lattioiden eristetilassa ei todettu kohonnutta suhteellista kosteutta ja sisäilman laadun parantamiseksi koko koulurakennuksessa on tehty tehostettu siivous.

Koulun henkilökunnan oikeus kertoa omista terveystiedoistaan

Koulun opettajat ja muu henkilökunta ovat vapaita kertomaan omasta tahdostaan terveystiedoistaan oppilaiden huoltajille. Kaupunkiympäristön toimialan tao kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajat eivät ole kieltäneet opettajia kertomasta koulun sisäilmatilanteesta taikka opettajien omista terveystiedoista oppilaiden huoltajille. Rehtori on muistuttanut sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi laaditusta kaupungin toimintamallista, jota on käsitelty henkilöstön sisäilmatilaisuuksissa. Toimintamallin mukaan viestinnän vastuutaho on kaupunkiympäristön toimiala, joka vastaa kiinteistöjen tutkimiseen ja korjaamiseen liittyvän tiedon tuottamisesta sekä kyseisen kohteen esimies, joka tiedottaa henkilökunnalleen ja asiakkailleen sisäilma-ongelman selvitysprosessista sen eri vaiheissa.

Myöskään ympäristöpalvelut ei ole kieltänyt opettajia kertomasta oppilaiden huoltajille sisäilmaongelmista ja omista terveystiedoistaan. Omalta osaltaan ympäristöpalvelut on pyrkinyt avoimesti vastaamaan sille esitettyihin kysymyksiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Eduskunnan oikeusasiamies on 25.1.2019 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Helsingin kaupungilta selvitystä ja lausuntoa eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyihin kanteluihin koskien Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulurakennuksen sisäilmaongelmia ja niiden käsittelyä.

Selvityksessä ja lausunnossa on pyydetty kiinnittämään huomiota muun muassa siihen miten Helsingin kaupunki on työnantajana, opetuksen järjestäjänä, kiinteistönomistajana ja terveydensuojeluviranomaisena varmistanut koulurakennuksen terveellisyyden ja turvallisuuden, tutkinut ja korjannut kyseisen kiinteistön epäiltyjä sisäilmaongelmia, selvittänyt ja arvioinut mahdollista terveyshaittaa, tehnyt yhteistyötä asiassa eri toimijoiden ja viranomaisten kanssa, selvittänyt ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla kyseisen kiinteistön käyttäjien oireita ja välittänyt oireilusta käytössä ollutta tietoa eri hallintokuntien välillä, ollut yhteistyössä asian selvittämisessä henkilöstön ja oppilaiden sekä heidän vanhempiensa kanssa sekä tiedottanut asioista ja viestittänyt niistä kiinteistön käyttäjille.

Lisäksi on pyydetty selvittämään millainen sisäilmatilanne kiinteistössä tällä hetkellä on ja miten opiskeluympäristön turvallisuus on tällä hetkellä varmistettu sekä onko kaupunki kieltänyt opettajia kertomasta oppilaiden huoltajille sisäilmaongelmista ja omista terveystiedoistaan, ja jos on, niin mihin kielto on perustunut.

Selvitystä ja lausuntoa pyydetään 29.3.2019 mennessä. Määräaikaa on Helsingin kaupungin pyynnöstä pidennetty 24.5.2019 saakka.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan, sosiaali- ja terveystoimialan sekä ympäristöpalveluiden lausunnot. Päätösehdotus on lausuntojen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 353

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi
Close

This decision was published on 04.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.