Virkojen perustaminen, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2019-001334
More recent handlings
Case 11. / 180 §

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus perusti liitteen 1 mukaiset virat sosiaali- ja terveystoimialalle 1.4.2019 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perustettavaksi esitettävien virkojen tehtävissä käytetään julkista valtaa. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat mm. sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen palvelutarpeen arviointi ja yksilöhuollon päätökset, toimeentulotukipäätösten tekeminen ja perhehoitolain (263/2015) mukaisista korvauksista päättäminen sekä potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt perustettavaksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaisesta palkasta tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely. Osa perustettaviksi esitettävistä viroista tulee täytetyn työsuhteisen tehtävän tilalle.

Perustettavaksi esitettäville 51 viralle on määräraha sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 talousarviossa.

Terveys- ja päihdepalveluiden palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi yhteensä kolme virkaa. Näistä kahden sosiaalityöntekijän viran tehtävät kohdentuvat toimeentulotukipäätösten tekemiseen. Lisäksi terveyskeskuslääkärin viran on tarkoitus sijoittua Kalasataman terveysasemalle tukemaan maahanmuuttajien kotouttamista.

Perhe- ja sosiaalipalvelut palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi yhteensä 44 virkaa. Näistä lapsiperheiden sosiaaliohjauksen kymmenen sosiaaliohjaajan virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat mm. sosiaalihuoltolain yksilöhuollon päätösten tekeminen ja lapsiperheiden kotipalvelun palvelussetelien asiakasmaksuista päättäminen. Jälkihuollon sosiaalityön seitsemän sosiaalityöntekijän viran tehtäviä ovat mm. lastensuojelulain mukaisten yksilöhuollon päätösten tekeminen.

Maahanmuuttoyksikköön perustettaviksi esitettävien johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja 12 sosiaalityöntekijän viran tehtäviä ovat mm. sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen.

Lastensuojelun perhehoidossa siirrytään vuonna 2019 uuteen toimintamallin, jossa lastensuojelulain mukainen vastuusosiaalityö ja perhehoitolain mukainen vastuutyö eriytetään. Perhehoitoon perustettaviksi esitettävien 13 sosiaaliohjaajan viran tehtäviä ovat perhehoidon hoitopalkkioista ja kulukorvauksista päättäminen.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi yhteensä neljä virkaa. Näistä terveyskeskuslääkärin viran on tarkoitus sijoittua palliatiiviselle poliklinikalle Kotisairaalaan ja kolmen sosiaaliohjaajan viran Helppiseniorin asiakasohjaukseen. Sosiaaliohjaajat tekevät sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain mukaisia yksilöhuollon päätöksiä.

Close

This decision was published on 25.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva

Ask for more info

Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 24109

sari.torres@hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70262

inkeri.rehtila@hel.fi